Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 20a (2011) Trang: 220-229
Tải về

ABSTRACT

An Giang is one of the leading provinces of Mekong Delta in producing rice for commercial. However, in this process, farmers still face many problems such as high competition, difficult consumption,... ?Four houses? or four actor?s linkage is considered as a viable solution for rice production and consumption process; However, it also has many constraints in implementation. These are reasons why the research has been conducted in order to (1) analyze and identify the c-onstraints and opportunities in rice production and consumption process (2) analyze and assess the linkage or relationship level of four houses and (3) give some suggestions for enhancing the relationship level between four houses in rice production and consumption process. Results from the study show that in rice production and consumption process, farmers still face many constraints such as a lack of quality seeds sources and investment capital, unstable of input prices and ?high yield but low price? issue. Regarding to ?four houses/actors? linkage, the relationship level between four actors is generally still poor, especially final decision making actors. However, local government enthusiastically support and participate in the process ? the actor who determine to success and efficiency of the linkage.

Keywords: ?four houses? linkage, rice production and consumption, world trade integration and actors

Title: The linkage of ?four houses? in producing and trading of rice: A case study in An Giang province

TóM TắT

An Giang là một trong những tỉnh đứng đầu của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) trong sản xuất lúa gạo hàng hóa. Tuy nhiên, trong quá trình này người nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn như cạnh tranh gay gắt, lúa gạo đôi khi không tiêu thụ được,... Mô hình liên kết ?bốn nhà? được xem là một cứu cánh giúp tháo gỡ đầu ra của sản xuất nhưng nó cũng gặp không ít khó khăn. Từ đó, đề tài được thực hiện nhằm: (1) Phân tích, đánh giá các trở ngại, cơ hội của nông dân trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo; (2) Phân tích, đánh giá các mối quan hệ của mô hình ?bốn nhà? và (3) Đề xuất được giải pháp để làm tăng cường mối quan hệ ?bốn nhà? cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Kết quả nghiên cứu cho thấy những trở ngại chính trong quá trình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo của nông dân là thiếu nguồn cung ứng giống tốt, nguồn vốn đầu tư hạn chế, giá cả vật tư nông nghiệp biến động và tình hình được mùa mất giá. Về mối quan hệ ?4 nhà? thì nhìn chung còn lỏng lẻo, mức độ tham gia liên kết của các tác nhân có vai trò quyết định còn hạn chế. Tuy nhiên, trong quá trình liên kết này lại nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía chính quyền địa phương - một tác nhân có tầm quan trọng nhất quyết định đến hiệu quả của mô hình liên kết ?4 nhà?.

Từ khóa: Liên kết ? 4 nhà?, sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, hội nhập kinh tế và tác nhân

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 109-118
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 173-182
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 199-209
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 246-255
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 346-355
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 356-364
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 365-374
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 37-44
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 95-102
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 97-107
Tải về
(2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
1 (2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong
(2008) Trang:
Tạp chí: Literature Analysis Challenges to sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...