Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 24b (2012) Trang: 199-209
Tải về

ABSTRACT

The ABCD method is employed to analyse community assets, also partnerships that community already has with institutions, associations and new partnerships which might be useful in the process of constructing of new rural model. The study was conducted at Vinh Vien village, a pilot new ruralvillageofHau Giangprovince. Results of the study show five important elementts of community as perceived by local people, including: individuals, institutions, associations, physical assets and local economy. However, community assets has been not assessed precisely and mobilized effectively. Using of ABCD tools might help community realize their assets which are mobilized in contributing of constructing new rural model in order to limit expectation from supports of government, and external organizations.   

Keywords: New rural, community development, asset, community asset map

Title: Assessment of assets based community in the process of construction of new rural model in Vinh Vien village, Hau Giang province

TóM TắT

Phương pháp ABCD được sử dụng để phân tích các nguồn lực cũng như các mối quan hệ hiện có của cộng đồng, đồng thời phân tích các tiềm năng mà cộng đồng có thể đóng góp vào và thúc đẩy quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Viễn, một xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ có 5 thành tố quan trọng của nguồn lực cộng đồng theo nhận thức của người dân, bao gồm: người dân, các cơ quan, các hội đoàn, cơ sở vật chất và kinh tế địa phương. Tuy nhiên, nguồn lực cộng đồng chưa được đánh giá đúng mức và huy động hiệu quả. Sử dụng các công cụ ABCD có thể giúp cộng đồng nhận ra được vốn tài sản nguồn lực của họ để huy động đóng góp vào việc xây dựng nông thôn mới, hạn chế việc trông chờ, ỷ lại vào nhà nước, cơ quan bên ngoài.

Từ khóa: Nông thôn mới, phát triển cộng đồng, nguồn lực, bản đồ nguồn lực         cộng đồng

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 109-118
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 173-182
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 220-229
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 246-255
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 346-355
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 356-364
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 365-374
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 37-44
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 95-102
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 97-107
Tải về
(2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
1 (2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong
(2008) Trang:
Tạp chí: Literature Analysis Challenges to sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...