Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 97-107
Tải về

ABSTRACT

The application of the ?Set of National Standards of New Rural? depends on local socio-economic conditions and approaches. This study aims to examine the responsive levels of a village to the 19 criteria of the Set of National Standards of New rural (SNSNR). The study was conducted at Vinh Vien village, a pilot new ruralvillageofHau Giangprovince. Results of the study showed that only 6/19 criteria of the SNSNR were achieved. The criteria achievements were rural market, the forms of production organization, education, health, cultural, and socio-order and security. Four criteria of new rural model are being in process to fulfill as of electricity, post, school and environment. There were four criteria to be considered as of great challenges to local authority and inhabitant in executing to fulfill requirements of SNSNR are housing conditions, incomes, poor household ratio and labor-structure. Lessons learnt in executing of new rural are localities should be based on their reality conditions and advantages to select one or two strategic criteria to impulse the process to be faster and more effective. Enhancement of the participation and empowerment local people are considered as the key for the successful in executing the new rural.

Keywords: New rural, A set of National Standards of New Rural, fulfillment levels

Title: Assessment of the fulfillment levels to the ?Set of National Standards of New Rural? in Vinh Vien village, Long My district, Hau Giang province

TóM TắT

Việc áp dụng Bộ tiêu chí Quốc gia (BTCQG) về nông thôn mới tùy thuộc vào điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và cách tiếp cận. Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ đáp ứng của địa phương đối với 19 tiêu chí của BTCQG. Nghiên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Viễn, một xã điểm về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy, qua một năm thực hiện xã đạt được 6/19 tiêu chí của BTCQG. Các tiêu chí đạt được là chợ nông thôn, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, y tế, văn hóa và an ninh - trật tự xã hội. Có bốn tiêu chí đang trong quá trình hoàn thành là điện, bưu điện, trường học và môi trường. Bốn tiêu chí được xem là thách thức đối với chính quyền xã và người dân trong việc thực hiện để đáp ứng được yêu cầu của BTCQG là nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo và cơ cấu lao động. Bài học kinh nghiệm cho việc xây dựng nông thôn mới là các địa phương cần dựa vào điều kiện thực tế, lợi thế của địa phương để lựa chọn thực hiện một hai nội dung mang tính chiến lược đòn bẩy để thúc đẩy tiến trình này nhanh chóng hơn và hiệu quả hơn. Tăng cường sự tham gia và quyền quyết định của người dân được xem là chìa khóa của sự thành công trong xây dựng nông    thôn mới.

Từ khóa: Nông thôn mới, Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới, mức độ đáp ứng

Các bài báo khác
Tập 55, Số 6 (2019) Trang: 109-118
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 123-133
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 173-182
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 24b (2012) Trang: 199-209
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 220-229
Tải về
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 246-255
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 346-355
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 356-364
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tải về
Số 12 (2009) Trang: 365-374
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 37-44
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 95-102
Tải về
(2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
1 (2014) Trang: 97-122
Tạp chí: Climate Risks, Regional Interaction, and Sustainability in the Mekong Region
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: Đánh giá tính dễ tổn thương của sinh kế vùng hạ lưu sông Mekong
(2008) Trang:
Tạp chí: Literature Analysis Challenges to sustainable Development in the Mekong Delta: Regional and National Policy Issues and Research Needs
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...