Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 265-373
Tải về

ABSTRACT

The distilling method is one of the important factors affecting the yield and the quality of the final product of rice alcohol. By using the improved distilling system, this study investigated the favourable pressure levels (P) and the volumes of condensed water output (Q) during the distillation. The physicochemical analysis of distilled products including the contents of alcohol, aldehyde, ester, methanol and furfurol were determined and assessed based on the Vietnamese standard. The two treatments including P=0,5kPa combined with Q=100L/h and P=0,4kPa combined with Q=100L/h were found favourably for the distillation with the initial amount of final fermented products at 25-40L. This conclusion based on the good results of high yield, less time, work labour and achievement of the physicochemical standard regulation. The results of validation of rice alcohol prepared from defined starter and local starters also indicated that the improved distillation was obvious to be applied in decreasing significantly the contents of harmful by-products in the final distilled rice alcohol, particularly the aldehyde content.

Keywords: distilling method, pressure, condensed water, physicochemical standard

Title:  Study of improved distilling method for production of rice alcohol

TóM TắT

Phương pháp chưng cất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của sản phẩm rượu lên men qua chưng cất. Bằng cách sử dụng hệ thống chưng cất cải tiến, đề tài này nhằm khảo sát thông số áp suất (P) và lưu lượng nước ngưng tụ sản phẩm ở đỉnh (Q) trong suốt quá trình chưng cất. Các chỉ tiêu lý hóa bao gồm độ cồn, andehyt, este, metanol và furfurol được xác định và đánh giá dựa theo tiêu chuẩn ViệtNam. Hai nghiệm thức gồm tổ hợp P=0,5kPa và Q=100lít/giờ và tổ hợp P=0,4kPa và Q=100lít/giờ hoạt động tốt cho thể tích nhập liệu từ 25 ? 40 lít dựa trên kết quả thể hiện năng suất cao, tiết kiệm thời gian, công lao động và đạt tiêu chuẩn chỉ tiêu lý hóa. Kết quả khảo sát quá trình lên men rượu sản xuất từ men thuần và men địa phương cũng cho thấy sử dụng thiết bị chưng cất cải tiến làm giảm một cách hiệu quả nồng độ các tạp chất đặc biệt là andehyt.   

Từ khóa: phương pháp chưng cất, áp suất, nước ngưng tụ, tiêu chuẩn lý hóa 

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 11-18
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 137-145
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 146-156
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 176-184
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 179-185
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 271-280
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 374-382
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 383-391
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 392-403
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 47-52
Tải về
(2018) Trang: 13-16
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2018) Trang: 77-80
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
In: J. David Owens (2015) Trang: 157-184
Tạp chí: Indigenous Fermented Foods of Southeast Asia
(2015) Trang: 27
Tạp chí: International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015
(2015) Trang: 170
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 102
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
1 (1) (2014) Trang: 13-22
Tạp chí: International Journal of Business and Applied Science
1 (2013) Trang: 116
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: American Jouenal of Microbiological Research
20 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Food Research Journal
218 (2013) Trang: 58
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: JSPS-NRCT
1 (2012) Trang: 11
Tạp chí: The 6th Young Scientist Seminar …
195 (2012) Trang: 56
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
2 (2012) Trang: 65
Tạp chí: Applied Science and Technology
197 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 4
Tạp chí: JSPS-NRCT Asian Core Program
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...