Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 179-185
Tải về

ABSTRACT

Production  of starter from the selected target strain of  Amylomyces rouxii was studied. A. rouxii was able to produce up to 28% (w/v of fermented moulded mass) glucose during the saccharification. The mixed ingredients of broken maize and rice husk were favourable to be used for production of mould starter. The viable spores  were determined by fluorescent counting in which the mould viability was at 106 spores/g mould starter. The results showed that after a 2 months storage test of mould starter at ambient temperature, the mould viability and its ability of glucose production trended to decrease although its contribution in the saccharification was also clearly performed.          

Keywords: mould,  starter, Amylomyces rouxii

Title: Starter production of mycelial fungi from Amylomyces rouxii

TóM TắT

Sản xuất bột mốc thuần  từ nguồn giống chủng là nấm mốc Amylomyces rouxii đã được nghiên cứu A. rouxii có hoạt tính cao trong quá trình đường hóa, hàm lượng glucoz có thể đạt đến 28% (w/v). Môi trường thích hợp dùng cho sự sản xuất bột mốc gồm có bắp mảnh và trấu.   Mật số  bào tử nấm mốc còn sống được xác định bằng phương pháp đếm huỳnh quang, kết quả đạt đến nồng độ 106 bào tử/g bột mốc. Kết quả cho thấy sau 2 tháng thử nghiệm tồn trữ bột giống ở điều kiện nhiệt độ tự nhiên, tuy nấm mốc vẫn còn thể hiện hoạt tính đường hóa nhưng mật số và hoạt tính của nấm mốc có chiều hướng giảm.  

Từ khóa: nấm mốc, nguồn giống, Amylomyces rouxii

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 11-18
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 137-145
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 146-156
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 176-184
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 265-373
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 271-280
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 374-382
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 383-391
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 392-403
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 47-52
Tải về
(2018) Trang: 13-16
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2018) Trang: 77-80
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
In: J. David Owens (2015) Trang: 157-184
Tạp chí: Indigenous Fermented Foods of Southeast Asia
(2015) Trang: 27
Tạp chí: International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015
(2015) Trang: 170
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 102
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
1 (1) (2014) Trang: 13-22
Tạp chí: International Journal of Business and Applied Science
1 (2013) Trang: 116
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: American Jouenal of Microbiological Research
20 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Food Research Journal
218 (2013) Trang: 58
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: JSPS-NRCT
1 (2012) Trang: 11
Tạp chí: The 6th Young Scientist Seminar …
195 (2012) Trang: 56
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
2 (2012) Trang: 65
Tạp chí: Applied Science and Technology
197 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 4
Tạp chí: JSPS-NRCT Asian Core Program
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...