Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18b (2011) Trang: 137-145
Tải về

ABSTRACT

Watermelon is one of the most popular fruits in tropical countries including Vietnam. Making a new product from watermelon could contribute to the diversity and the added values of fermented products from fruits. In this study, the processing of watermelon wine was examined based on the different factors including yeast culture, levels of yeast inoculants, concentration of added sugar in watermelon juice, temperature and time of incubation. After the fermentation, the physiochemical properties and microbiological criteria of final product were analyzed for their based on the method of the Vietnamstandard 7045:2002. The results indicated that the watermelon wine processing by using the commercial strain of Saccharomyces cerevisiae could performed effectively in the favorable conditions including the yeast levels of 107 cells/ml, the added saccharose concentration at 30°Brix, the incubation time for 10 days and the temperature incubation at 25°C.

Keywords: Saccharomyces cerevisiae, watermelon, wine fermentation, yeast

Title: Isolation, selection of yeasts and determination of factors affecting watermelon wine fermentation

TóM TắT

Dưa hâ?u là nguồn tra?i cây râ?t phô? biê?n ơ? ca?c nươ?c nhiê?t đơ?i, trong đo? co? Viê?t Nam. Nghiên cứu phát triển sản phẩm từ dưa hấu co? thê? go?p phâ?n đa dạng hóa các sản phẩm lên men tư? tra?i cây và nâng cao giá trị sản phẩm. Nghiên cứu khảo sát quy trình lên men thích hợp để sản xuất rượu vang dưa hâ?u dựa trên các chỉ tiêu về loại nâ?m men và mật số nấm men, hàm lượng đường bô? sung va?o dịch lên men, chỉ tiêu về nhiệt độ ủ và thời gian lên men. Kết quả đạt được cho thấy quy trình lên men rượu vang dưa hâ?u cho độ cồn cao, có giá trị cảm quan tốt và đạt tiêu chuẩn về rượu TCVN 7045:2002 được tiến hành với dòng nấm men Saccharomyces cerevisiae với mật số nấm men trong dịch lên men là 107 tế bào/ml, di?ch lên men đươ?c bô? sung đươ?ng saccharose đa?t 30°Brix và lên men rươ?u ủ ở 25°C trong thời gian 10 ngày.

Từ khóa: Saccharomyces cerevisiae, dưa hâ?u, sự lên men rượu, nấm men

Các bài báo khác
Số 21a (2012) Trang: 11-18
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 146-156
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 176-184
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 179-185
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 265-373
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 271-280
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 374-382
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 383-391
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 392-403
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 47-52
Tải về
(2018) Trang: 13-16
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2018) Trang: 77-80
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
In: J. David Owens (2015) Trang: 157-184
Tạp chí: Indigenous Fermented Foods of Southeast Asia
(2015) Trang: 27
Tạp chí: International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015
(2015) Trang: 170
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 102
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
1 (1) (2014) Trang: 13-22
Tạp chí: International Journal of Business and Applied Science
1 (2013) Trang: 116
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: American Jouenal of Microbiological Research
20 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Food Research Journal
218 (2013) Trang: 58
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: JSPS-NRCT
1 (2012) Trang: 11
Tạp chí: The 6th Young Scientist Seminar …
195 (2012) Trang: 56
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
2 (2012) Trang: 65
Tạp chí: Applied Science and Technology
197 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 4
Tạp chí: JSPS-NRCT Asian Core Program
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...