Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 11-18
Tải về

ABSTRACT

In this study, the total yeast and mould counts of five collected commercial alcoholic fermentation starters were determined (yeasts: 7,49 - 10,23 log cfu/g and moulds: 5,93 ? 7,61 log cfu/g), and 26 isolates of yeasts were obtained. Five yeast isolates performing their good fermentative capacity were selected and compared with the control yeast Saccharomyces cerevisiae. This research also examined the production of enzyme amylase activity of rice malt during 7 days of germination incubation, in which the highest enzyme activity was obtained after 4 days (9,0 U/g). In addition, in this study the laboratory-scale process for mixed starter including Saccharomyces cerevisiae and rice malt powder was prepared following the mixture ratio at 1:3, 1:4 và 1:5, respectively.

Keywords: enzyme amylase, alcoholic starter, yeast, Saccharomyces cerevisiae

Title: Preparation of defined alcoholic starter using Saccharomyces cerevisiae and amylase enzyme of rice malt

Tóm Tắt

Trong nghiên cứu này mật số nấm men và nấm mốc của năm loại men rượu thị trường đã được xác định (nấm men: 7,49 - 10,23 log cfu/g và nấm mốc: 5,93 ? 7,61 log cfu/g), và tổng cộng có 26 dòng nấm men được phân lập thuần chủng. Năm dòng phân lập có khả năng lên men mạnh đã được sơ tuyển và tiến hành so sánh với dòng men Saccharomyces cerevisiae. Đê? ta?i cu?ng đã khảo sát được sự biến đổi hàm lượng enzyme amylase trong mầm lúa qua 7 ngày ủ, mầm lúa có hoạt tính enzyme cao nhất sau 4 nga?y u? (9,0 U/g). Đề tài bước đầu đa? thư? nghiê?m sản xuất được bột men rượu bằng phương pháp phối trộn bột men thuần Saccharomyces cerevisiae và bột mầm lúa ở 3 tỷ lệ khác nhau (1:3, 1:4         và 1:5).

Từ kho?a: enzyme amylase, men rượu, nấm men, Saccharomyces cerevisiae

Các bài báo khác
Số 18b (2011) Trang: 137-145
Tải về
Số 18b (2011) Trang: 146-156
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 176-184
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 179-185
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 265-373
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 271-280
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 374-382
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 383-391
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 392-403
Tải về
Số 01 (2015) Trang: 47-52
Tải về
(2018) Trang: 13-16
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
(2018) Trang: 77-80
Tạp chí: The Final Joint Seminar on Establishment of an international research core for bio-research fields with microbes from tropical areas; Yamaguchi University Japan; 2nd – 4th December 2018
In: J. David Owens (2015) Trang: 157-184
Tạp chí: Indigenous Fermented Foods of Southeast Asia
(2015) Trang: 27
Tạp chí: International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015
(2015) Trang: 170
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
(2014) Trang: 102
Tạp chí: First Joint Seminar Core-to-core Program; Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Central World, Bangkok, Thailand; 10-11/08/2014
1 (1) (2014) Trang: 13-22
Tạp chí: International Journal of Business and Applied Science
1 (2013) Trang: 116
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: The 5th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products
1 (2013) Trang: 25
Tạp chí: American Jouenal of Microbiological Research
20 (2013) Trang: 1
Tạp chí: International Food Research Journal
218 (2013) Trang: 58
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: JSPS-NRCT
1 (2012) Trang: 11
Tạp chí: The 6th Young Scientist Seminar …
195 (2012) Trang: 56
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
2 (2012) Trang: 65
Tạp chí: Applied Science and Technology
197 (2012) Trang: 57
Tạp chí: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
1 (2012) Trang: 4
Tạp chí: JSPS-NRCT Asian Core Program
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...