Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
Liên kết:

Quinalphos is one of common used insecticides in rice field in Vietnam. Climbing perch (Anabas testudineus) distributes in various waterbodies; rice-field is one of preferred habitats for this species in rainy season. Therefore, the species could not avoid exposure to the use of pesticides. This study aims at determining effects of Quinalphos on growth performances of fingerling perch. Three hundred fishes were exposed into Quinalphos (1.2, 1.6, 2.4, 3.4 and 4.8mg/L) and control following static non-renewed system for estimating 96h-LC50. For the growth experiment, six hundred fingerlings were exposed into control and quinalphos (0.02, 0.19, 0.38mg/L) for 30d. After 15d exposure, solutions were renewed; each concentration was replicated three times using 200L fiberglass tanks; commercial pellets (Cargill, 30% protein) was dried in oven at 60oC for 24hrs and then fed for fish 2 times a day. Un-eaten feed were collected after 45 min. Results shown that 96h-LC50 of quinalphos is estimated of 1.88mg/L. Survival rate significantly reduced to 86% and 34.7% in the quinalphos of 0.19mg/L and 0.38mg/L, respectively. In these concentrations, FCR significantly increased to 165% and 132% of control, whereas SGR reduced to 52% and 62% of control, respectively. The study indicated that quinalphos at sub-lethal concentrations are not only effects on survival rate but also inhibit growth of climbing perch

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...