Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/07/2019
Ngày nhận bài sửa: 04/09/2019

Ngày duyệt đăng: 15/10/2019

 

Title:

Acute toxicity and effects of Marshal 200SC on cholinesterase activity and growth performances of tilapia (Oreochoromis niloticus)

Từ khóa:

Carbosulfan, Cholinesterase, độc học, LC50, Oreochoromis niloticus

Keywords:

Carbosulfan, Cholinesterase, LC50, Oreochoromis niloticus, toxicology

ABSTRACT

Acute toxicity and effects of insecticide Marshal 200SC on cholinesterase (ChE) and growth performances of fingerling Tilapia (Oreochoromis niloticus) were carried out in laboratory conditions. An experiment was conducted in static non-renewed system for estimating LC50-96h. Other experiments with three levels of Marshal 200SC (1, 5 and 10%LC50-96h) and control were conducted in 50L glass aquaria during 96hrs and in 600L glass fiber tanks during 60 days for examining effects of this insecticide on ChE and growth of this species, respectively. Result showed that Marshal 200SC is very toxic for Tilapia, LC50-96h is 0.52 ppm (0.1 mg/L of Carbosulfan). At concentrations ≤10%LC50-96h, the insecticide causes significantly short-term effects on brain ChE activity but insignificant effects on growth parameters. Activity of ChE is the most sensitive parameter to Marshal 200SC. At sub-lethal concentrations, it is quickly inhibited within 6 hrs of exposure and fully recovers within 48 hrs.Lowest observed effect concentration of Marshal 200SC for ChE is 0.05ppm (10%LC50-96h).

TÓM TẮT

Xác định LC50 và tác động của Marshal 200SC lên cholinesterase (ChE) và sinh trưởng cá rô phi (Oreochoromis niloticus), cỡ giống được triển khai trong điều kiện phòng thí nghiệm. Thí nghiệm  xác dịnh LC50 được bố trí theo phương pháp nước tĩnh, không thay nước. Marshal 200SC ở nồng độ 1, 5 và 10%LC50-96h và đối chứng được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trong bể kính 50L và bể composite 600L để xác định ảnh hưởng của thuốc đến ChE và sinh trưởng của cá. Kết quả cho thấy Marshal 200SC độc cấp tính cao đối với cá rô phi, giá trị LC50 - 96h là 0,52 ppm (carbosulfan 0,1 mg/L). Ở nồng độ ≤10%LC50-96h, thuốc không gây ảnh hưởng lâu dài đến các thông số tăng trưởng. ChE cá rô phi rất nhạy cảm với Marshal 200SC. Ở các nồng độ dưới ngưỡng gây chết, hoạt chất này gây ức chế ChE nhanh sau 6 giờ phơi nhiễm nhưng phục hồi hoàn toàn sau 48 giờ. Nồng độ thấp nhất thấy ảnh hưởng đến ChE là 0,05ppm (10%LC50-96h).

Trích dẫn: Nguyễn Văn Công, Nguyễn Xuân Khuê, Huỳnh Thị Giàu, Nguyễn Đăng Khoa, Huỳnh Công Khánh, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn Thanh Giao, Trần Sỹ Nam, Phạm Quốc Nguyên và Mitsunori Tarao, 2019. Độc cấp tính và ảnh hưởng của Marshal 200sc lên hoạt tính cholinesterase và sinh trưởng cá rô phi (Oreochoromis niloticus). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Môi trường và Biến đổi khí hậu)(1): 135-141.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...