Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 1 (2022) Trang: 36-38
Tạp chí: Tài nguyên và Môi trường
Liên kết:

Bốn nồng độ (9,8; 10,9; 12,2; 13,5 ppm) và đối chứng được bố trí theo phương pháp nước tĩnh để xác định giá trị LC50-96h của Fenobucarb đối với cá Mè Vinh (2-3g/con). Ba nồng độ Fenobucarb (12,2; 13,5 và 15,0 ppm) và đối chứng được bố trí theo phương pháp bình kín để xác định ảnh hưởng của thuốc đến hô hấp và hoạt tính cholinesterase (ChE) của cá. Kết quả cho thấy Fenobucarb có độc tính trung bình với cá, giá trị LC50-96h là 12,714 ppm. Ngưỡng oxy và cường độ hô hấp cá tăng khi tăng nồng độ Fenobucarb. Hoạt tính ChE ở não bị ức chế >80% là nguyên nhân chính dẫn đến chết cá khi tiếp xúc với Fenobucarb.

Từ khóa: Fenobucarb, Barbonymus gonionotus, LC50, ngưỡng oxy, cường độ hô hấp, độc học

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...