Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2021) Trang: 46 - 56
Tạp chí: Journal of Science and Technology Research

This study was conducted to evaluate surface water quality in rivers and canals in the Plain of Reeds, Dong Thap province for the year 2020 using national technical regulation on surface water quality (QCVN 08-MT: 2015/BTNMT) and water quality index (WQI). Surface water quality parameters of turbidity, pH, temperature, dissolved oxygen (DO), suspended solids (TSS), biological oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), nitrite (N-NO2-), nitrate (N-NO3-), ammonium (N-NH4+), orthophosphate (P-PO43-), coliform, and E.coli. The results showed that BOD, COD, coliform and E.coli at most of the monitoring locations exceeded QCVN 08-MT: 2015/BTNMT, column A2 pointing out that surface water quality was being seriously impaired. Temperature, pH, DO, and E. coli were not significantly different between the seasons. TSS, BOD, COD, N-NH4+, N-NO3-, P-PO43-, and coliform were high in the rainy season while N-NO2- was high in the dry season. WQI values ranging from 24 to 64 indicated the poor water quality in densely populated, industrial areas along Tien and Hau rivers. Further studies should focus on specific water polluting sources for sustainable surface water quality management.

Keywords: surface water quality, organic pollution, suspended solids, coliforms, Vietnamese standards, Plain of Reeds

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...