Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Kỳ 1 tháng 11 (2021) Trang: 28-30
Tạp chí: Tài nguyên và Môi trường
Liên kết:

Amoni được đưa vào trong nhiều Quy chuẩn Việt Nam. Amoni có thể trở nên độc cao khi chuyển sang NH3. Ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long, mô hình xử lý chất thải chăn nuôi bằng biogas đang được tăng cường áp dụng. Nước thải sau biogas chứa hàm lượng amoni cao nên cần tìm giải pháp xử lý. Nghiên cứu này thử nghiệm khả năng hấp thu amoni của bèo tai tượng (Pistia stratiotes L.) nhằm làm cơ sở cho tiến tới ứng dụng bèo làm giảm amoni trong nước thải sau biogas. Amoni được pha từ NH4Cl (Merck) ở nồng độ 10 mgN/L để bố trí. Thí nghiệm gồm đối chứng (không bèo) và có bèo (8 cây - 127,8±1g). Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần trong bể nhựa (57 x 38 x 30,5 cm3) và theo dõi trong 28 ngày. Kết quả cho thấy hiệu suất giảm tổng dạng đạm vô cơ (amoni, nitrite, nitrate) ở trường hợp không bèo là 37% và trường hợp có bèo là 68,5%; trong đó hiệu giảm amoni ở đối chứng là 45,4% và ở nghiệm thức có bèo là 92,5%. Sau 28 ngày thí nghiệm sinh khối tươi của bèo Tai tượng tăng 2 lần so với ban đầu. Có Bèo có thể sử dụng để thử nghiệm hấp thu amoni trong nước thải sau biogas.

 
Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...