Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 66-71
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Nghiêp
Liên kết:

Ảnh hưởng của hỗn hợp hoạt chất Fenobucarb và Chlorpyrifos ethyl lên hoạt tính enzyme choloinesterase (ChE) ở cá lóc (Channa striata) được thực hiện trong điều kiện phòng thí nghiệm tại Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ. Nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng ảnh hưởng của sự kết hợp hai hoạt chất này đến ChE cá lóc. Bốn nghiệm thức (Đối chứng - Không thuốc, 10% LC50-96 giờ của Fenobucarb, 10% LC50-96 giờ của Chlopyrifos ethyl, và 10% LC50-96 giờ của Fenobucarb kết hợp với 10% LC50-96 giờ của Chlopyrifos ethyl) được bố trí trong bể composite 100 L chứa 30 lít nước với 3 lần lập lại. Mỗi lần lập lại thả 25 cá lóc (2-2,5g/con). Mỗi nghiệm thức thu 6 cá (2 cá/bể) ở các thời điểm 0 (trước khi cho thuốc vào), 12, 24, 36, 48, 72 và 96 giờ sau khi phơi nhiễm để phân tích ChE. Kết quả cho thấy Fenobucarb gây ức chế ChE cao nhất lúc 12 giờ sau khi phơi nhiễm rồi sau đó phục hồi dần; trong khi đó Chlopyrifos ethyl gây ức chế ChE tăng dần và đạt cao nhất lúc 48 giờ, sau đó cũng phục hồi dần. Nghiên cứu đã cho thấy không có sự gia tăng hay giảm tỷ lệ ức chế ChE cá lóc khi kết hợp hai hoạt chất này lại với nhau.   

Các bài báo khác
Tập 56, Số 4 (2020) Trang: 10-17
Tải về
Số 17a (2011) Trang: 133-140
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 135-141
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 165-172
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 197-208
Tải về
Tập 56, Số CĐ Thủy sản (2020) Trang: 20-28
Tải về
Số 07 (2007) Trang: 29-38
Tải về
122-126 (2021) Trang: 122-127
Tạp chí: Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt nam
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 151-167
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: International Conference on AQUACULTURE AND ENVIRONMENT: A focus in the Mekong Delta, Viet Nam
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: IFS 2012
1 (2011) Trang: 676
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
1 (2011) Trang: 456
Tạp chí: HNKH ĐH Nông lâm
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...