Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 115-124
Tải về

ABSTRACT

Study was carried out in order to verify the effect of some cover crops on weed management. In green house conditions, results shown that the development of three cover crops have no effect by light intensity with the growth rate (fresh weight, gram.day-1) were 35.71, 10.45 and 3.73, respectively. In orchard conditions, these cover crops can successfully compete against the grass weed species. Ruzi  grass has been controlling over 99% of annual broadleaf weed species and sedges; tropical kudzu have no effect on the broad leaf weeds but appeared efficient against sedges and annual broadleaf weeds. Glyphosan 480DD (1.25 %) or  Gramoxone 20SL (0.625 %) gave good results in controlling grass weeds,  with efficacy of 97% and 83.36%, respectively. Application of the herbicide belong to glyphosate group still effect on total biomass until 2 months after treated, when others, for instance kudzu, Wedelia trilobata, or using weed cutter have no difference from non-weed control treatment. The population of earth-worms, and the earth beneficial insects have no effect by any of  the above control  methods when compared with completely non-weed control treatment.

Keywords: weed control,  cover crop, herbicide, broad-leaf weed, grass, sedges

Title: Effect of cover crops in orchard weed management and in supplying food for livestock

TóM TắT

ảnh hưởng của việc trồng cây phủ đất trong kiểm soát cỏ trong vườn cây ăn trái được thực hiện trong điều kiện nhà lưới và trên vườn cây. Kết quả khảo sát trong điều kiện nhà lưới, cho thấy sự phát triển của các loại cỏ ruzi (Bracharia ruziziensis), cúc thái (Wedelia trilobata) và đậu kudzu (Pueraria phaseoloides) không bị ảnh hưởng bởi cường độ sáng; tốc độ tăng trưởng (g/ngày) theo thứ tự là  35,71; 10,45 và 3,73. Khảo sát trong vườn cây, cho thấy các cây phủ đất trên còn có hiệu quả kiểm soát cỏ lá hẹp. Cỏ ruzi  giúp khống chế 99% cỏ lá rộng hàng niên và cỏ lác; đậu kudzu không có hiệu quả trong việc kiểm soát cỏ lá rộng nhưng có hiệu quả đối với cỏ lác và cỏ lá rộng hàng niên. Glyphosan 480DD (1,25%) hiệu quả diệt cỏ lá hẹp 97%; Gramoxone 20SL (0,625%)  khống chế cỏ lá hẹp 83,36%. Tổng sinh khối vào 2 tháng sau khi xử lý của các biện pháp trồng cỏ kudzu, cúc thái, và máy cắt cỏ không khác biệt so với đối chứng, nhưng xử lý với Glyphosan làm sinh khối giảm. So sánh với nghiệm thức không kiểm soát cỏ, các biện pháp kiểm soát cỏ không ảnh hưởng lên mật số trùng đất, cũng như côn trùng có lợi. 

Từ khóa: kiểm soát cỏ, cây phủ đất, thuốc trừ cỏ, cỏ lá rộng, cỏ lá hẹp, cỏ lác

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 249-257
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 26-35
Tác giả: Trần Vũ Phến,
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 83-93
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 97-106
Tải về
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 158-165
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
(2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
(2016) Trang: 10-20
Tạp chí: Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
13 (2014) Trang: 85-95
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
1 (2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 139
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 262
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
1 (2012) Trang: 160
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...