Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 15a (2010) Trang: 97-106
Tải về

ABSTRACT

Screening of  plant growth promoting bacteria  promising for biocontrol of bacterial wilt disease of tomato caused by Raltonia solanacearum Smith  have proceeded in succeeding steps: define the ability of host root colonization and of plant growth promotion, evaluate the ability of antagonism / induced resistance against the pathogen, and the capability to control the bacterial wilt disease. Among more than 500 rhizobacterial isolates isolated from healthier plants in the vegetable fields tested, 40 hopeful isolates  that were stored at -20oC in King's B medium containing 20% glycerol have been used in the current study. Results have proved that five rhizobacterial isolate  named Tbt1.18.1et. Tbt1.12.7et, Tbt1.18.2t, T1.12.7.1et and  T4.6, have exposed  as promising biofertilizers and as agents  for biocontrolling bacterial wilt disease.

Keywords: tomato, plant growth promoting rhizobacteria, R. solanacearum, antagonist

Title: Screening rhizobacteria for plant growth promotion and biocontrol of bacterial wilt (Ralstonia solanacearum) on tomato

TóM TắT

Đề tài được thực hiện nhằm tuyển chọn các chủng vi khuẩn vùng rễ kích thích cây tăng trưởng và triển vọng trong phòng trừ sinh học bệnh héo xanh do vi khuẩn Ralstonia solanacearum Smith trên cây cà chua. Qui trình sàng lọc được thực hiện qua các bước đánh giá về khả năng định vị trên vùng rễ và kích thích tăng trưởng, khả năng đối kháng / kích  kháng với vi khuẩn gây bệnh, và khả năng kiểm soát bệnh héo xanh. Từ >500 chủng vi khuẩn phân lập từ các cây khỏe trong ruộng canh tác cây trồng cạn, đã chọn lọc sơ khởi 40 chủng, trữ ở -20oC trong môi trường King's B có 20 % glycerol. Kết quả đã tuyển chọn được 5 chủng vi khuẩn Tbt1.18.1et, Tbt1.12.7et, Tbt1.18.2t, T1.12.7.1et và  T4.6 có khả năng định vị ở vùng rễ, vừa kích thích tăng trưởng cây cà chua, vừa có khả năng kiểm soát được bệnh héo xanh do R. solanacearum.

Từ khóa: cà chua, vi khuẩn vùng rễ kích thích tăng trưởng, R. solanacearum, đối kháng 

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 115-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 249-257
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 26-35
Tác giả: Trần Vũ Phến,
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 83-93
Tải về
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 158-165
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
(2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
(2016) Trang: 10-20
Tạp chí: Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
13 (2014) Trang: 85-95
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
1 (2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 139
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 262
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
1 (2012) Trang: 160
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...