Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2019) Trang: 77-85
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam
Liên kết:

Effectiveness of Bacillus sp. in the prevention of bacterial leaf blight of caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae under field conditions in Cantho city

The study was conducted from June 2018 to September 2018 in Phong Dien district, Can Tho city, to evaluate the effectiveness of Bacillus-R15 strains for preventing bacterial leaf blight disease caused by Xanthomonas oryzae pv. oryzae under field conditions. The experiment used OM4900 rice variety, including 6 treatments (Bacillus-R15 strain, treated 3, or 7 days intervals, without or combination with 1 spray of chemical bactericide on 5% flowering stage; positive control was Starner 20WP, and negative control), 4 repetitions, arranged in a completely random block design, each experimental plot was 45 m2. Record the bacterial leaf blight disease according to IRRI (2013) at the time before treatment of biological control agent and repeated at 7 day intervals until 10 days before harvest, then calculate disease index. The results showed that all treatment with Bacillus-R15 were effective in reducing bacterial leaf blight severity, in which treatment (1) (Bacillus-R15 with 3 day interval sprays or treatment (3) (in combination with one spray of Starner 20WP at 5% heading)  were highly effective in reducing disease severity, with disease suppression were 59.51% and 56.93%, respectively, equal to that of  farmers' practices (Starner 20WP, 1.25‰, two sprays) (59.70%).

Keywords: Bacillus, bacterial leaf blight, Xanthomonas oryzae pv. oryzae.

Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 115-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 249-257
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 26-35
Tác giả: Trần Vũ Phến,
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 83-93
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 97-106
Tải về
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 158-165
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
(2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
(2016) Trang: 10-20
Tạp chí: Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
13 (2014) Trang: 85-95
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
1 (2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 139
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 262
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
1 (2012) Trang: 160
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...