Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2020) Trang: 89-98
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam lần thứ 19
Liên kết:

Title: Screening of Bacillus sp. antagonistic to Burkholderia glumae and effective in preventing bacterial panicle blight disease of rice in net-house conditions

The study was conducted in the laboratory and greenhouse to select Bacillus strtains effective in preventing the bacterial panicle blight disease caused by Burkholderia glumae. From the preliminary assessment results in in vitro conditions, 19 strains of Bacillus spp., were further assessed for their antagonism against B. glumae- Bg-AG9, compared with 3 chemical drugs. From the results, Bacillus  strains B-THDT3, B-PTAG1, B-PTAG12, with the best antagonistic ability, i.e. owned high antagonistic radius (mm) of 16.2; 15.8 and 14.4 respectively, higher than that of Starner 20WP (13.0) at 7 days after testing, were selected for evaluating their effectiveness in the control of bacterial panicle blight disease. The pot experiment in net house conditions on OM4900 rice variety included factor (A) 5 treatment agents (3 strains of Bacillus, Starner 20WP and control and (B) 3 ways of handling), was arranged randomly, with 4 replications, each is a rice pot. The results showed that all 3 Bacillus strains (i.e. B-THDT3, B-PTAG1, B-PTAG12) showed high prevention of bacterial panicle blight disease, no difference between 3 ways of handling (1 day before, 1 day after infection or combination) and equivalent to that of Starner 20WP (1,26 ‰) treatment.

Keywords: Bacillus, Burkholderia glumae, Biocontrol, Starner


 
Các bài báo khác
Số 08 (2007) Trang: 115-124
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 249-257
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 26-35
Tác giả: Trần Vũ Phến,
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 83-93
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 97-106
Tải về
Vũ Triệu Mân, Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim (2018) Trang: 158-165
Tạp chí: Bệnh hại cây trồng Việt Nam
(2016) Trang: 40-49
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
(2016) Trang: 10-20
Tạp chí: Hôi thảo Quốc gia Bệnh hại thực vật Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ, 21-23/7/2016
13 (2014) Trang: 85-95
Tạp chí: Hội thảo Quốc gia bệnh hại thực vật VN lần 13 , Trường ĐH Nông Lân TP Hồ Chí Minh, 6-7/5/2014
1 (2012) Trang: 153
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 139
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 262
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Bệnh hại thực vật Việt Nam
1 (2012) Trang: 160
Tác giả: Trần Vũ Phến
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...