Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/10/2013

Ngày chấp nhận: 26/02/2014

 

Title:

AHP and GIS application in classifying households? economics and rice farmers? profile management in the low carbon rice production in An Giang province

Từ khóa:

AHP, GIS, kinh tế hộ

Keywords:

AHP, GIS, households? economics

ABSTRACT

Analytical Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information Sytem (GIS) are two useful tools used in studies related to education, land use planning, natural resources management and agriculture. This paper presents the using AHP and GIS tools in classifying household?s economics and farmers? profile management in the low carbon rice production in An Giang province. Study results show that there are seven key factors impacting on rice famers? economics with the weights respectively: rice yield (0.336), fertilizer costs (0.209), pesticide costs (0.157), rice? selling price (0.115), rented labours (0.081), family labours (0.055) and seed costs (0.046). In which, rice yield and rice? selling price are positive impacted factors on households? economics. Different impact levels of factors on households? economics are presented using GIS sofwares and therefore, households? attribute data are stored and managed in the structure of GIS that allows querying and analyzing data with various purposes. AHP reveals current limitation of factors at specific households. Based on this, desirable solutions have been developed to improve the household?s economic capacity in the future. AHP and GIS are useful tools to group and manage households? economic information with respect to local conditions.

TóM TắT

Tiến trình phân tích thứ bậc (AHP) và hệ thống thông tin địa lý (GIS) được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu như giáo dục, qui hoạch sử dụng đất, quản lý tài nguyên và nông nghiệp. Bài viết này phân tích ứng dụng của AHP và GIS trong việc phân loại kinh tế hộ và quản lý thông tin nông hộ tham gia canh tác lúa giảm khí phát thải ở tỉnh An Giang. Kết quả nghiên cứu đã xác định 7 yếu tố quan trọng đóng góp đến kinh tế hộ nông dân canh tác lúa theo thứ tự trọng số như sau: năng suất lúa (0.336), chi phí phân bón (0.209), chi phí thuốc BVTV (0.157), giá lúa bán (0.115), lao động thuê (0.081), lao động gia đình (0.055) và chi phí giống (0.046). Trong đó, năng suất và giá bán là yếu tố tác động dương với tiềm năng kinh tế hộ. Các mức độ tác động khác nhau của mỗi yếu tố lên kinh tế hộ được trình bày sinh động bằng công cụ GIS. Hơn nữa, số liệu thuộc tính của nông hộ được lưu trữ và quản lý trong nền GIS, điều này cho phép sự truy xuất và phân tích số liệu với nhiều mục đích khác nhau. Công cụ AHP chỉ ra những giới hạn của các yếu tố đóng góp đến kinh tế hộ, từ đó các giải pháp được đề xuất để nâng cấp chỉ số tiềm năng kinh tế hộ trong tương lai. AHP và GIS là hai công cụ hiệu quả trong phân nhóm kinh tế hộ và quản lý thông tin nông hộ phục vụ cho các nghiên cứu với sự tôn trọng các điều kiện và bối cảnh thực tế tại địa phương.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...