Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/11/2014

Ngày chấp nhận: 08/06/2015

Title:

Assessing current cadres, civil servants’ competency in Can Tho City

Từ khóa:

Năng lực, cán bộ công chức, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Competency, cadres, civil servants, Can Tho city

ABSTRACT

Assessment on cadres, civil servants (CCSs)’ competency in Cantho city to reveal problems, gaps and required additional competencies supporting training activities to improve Catho city human resource quality is the first and most important. This article presents results on evaluating CCSs’ competency encompassing capacity to meet job demands, organisation’s requirements, and variation on competency between CCSs in provincial services and districts. Study results explore that along with young, enthusiastic, active, experienced CCSs to their job, several ineffective CCSs were remained. There are many reasons limit CCSs’ working motivation. Of which, CCSs’ remuneration, job allocation, job pressure, development potential, working conditions, were key issues. Staff, heads/vice heads, leaders’ competency those are good ranking compared to job demands has the highest ratio. Respectively, moderate, very good, bad and very bad ranking. This confirms that Canthi city CCSs have training/educating demands to improve competencies. Besides, at the same civil servants’ position (e.g. staff, heads/vice heads, leaders) but there were various evaluations, and requirements about personal competency compared to job demands when considering under 3 information channels from staff, heads/vice heads, leaders. Therefore, building a consistent competency framework to the three above channels is essential. Results in this study are useful references to determine training demands and develop training contents, program in order to enhance CCSs’ competency meeting the target “quality and sustainable human resource in Cantho city”.

TÓM TẮT

Đánh giá thực trạng năng lực cán bộ, công chức (CBCC) thành phố Cần Thơ (TPCT) để nhận ra những hạn chế, năng lực cần bổ sung phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và cải thiện chất lượng nguồn nhân lực TPCT là yêu cầu cấp bách hiện nay. Bài viết này trình bày kết quả đánh giá năng lực CBCC bao gồm khả năng đáp ứng yêu cầu công việc, đòi hỏi của tổ chức, sự khác nhau về năng lực giữa CBCC trong sở ban ngành (SBN) và quận/huyện (QH) TPCT. Kết quả nghiên cứu nhận ra rằng bên cạnh những CBCC trẻ, nhiệt tình, năng nổ và kinh nghiệm, tâm huyết với công việc vẫn tồn tại một tỷ lệ nhất định CBCC cơ hội, làm việc kém hiệu quả. Có nhiều nguyên nhân hạn chế động lực làm việc của CBCC, trong đó quan trọng phải kể đến là chế độ đãi ngộ, bố trí công việc, áp lực công việc, cơ hội thăng tiến cũng như điều kiện và môi trường làm việc. Năng lực của nhân viên, trưởng phó phòng (TPP) và lãnh đạo SBN, QH TPCT so với yêu cầu đạt mức tốt chiếm tỷ trọng nhiều nhất, kế đến mức trung bình, mức rất tốt, kém và rất kém. Qua đó, khẳng định CBCC TPCT có nhu cầu được đào tạo, bồi dưỡng để cải thiện năng lực. Ngoài ra, ở cùng một vị trí công chức (nhân viên, TPP, hay lãnh đạo) nhưng có sự nhận định, đòi hỏi khác nhau về năng lực của cá nhân đáp ứng yêu cầu công việc khi xem xét bởi 3 kênh thông tin từ nhân viên, TPP, lãnh đạo. Do vậy, cần có những khung đánh giá năng lực thống nhất cho các kênh thông tin. Kết quả của nghiên cứu là tham chiếu hữu ích cho việc xác định nhu cầu và xây dựng chương trình, nội dung đào tạo nhằm nâng cao năng lực xây dựng nguồn nhân lực TPCT chất lượng và vững mạnh.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...