Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2014

Ngày chấp nhận: 27/02/2015

 

Title:

Study and develop a competency framework for cadres and civil servants in Can Tho City

Từ khóa:

Khung năng lực, cán bộ công chức, Thành phố Cần Thơ

Keywords:

Competency framework, cadres and civil servants, Can Tho City

ABSTRACT

Building effective competency models and competency framework design for human resource development and management has been undertaken in many fields worldwide. This paper refers to concepts, competency models and synthesizes theories on competency framework to build up a common competency framework for cadres and civil servants of Departments and Sectors in Can Tho city, as well as determining the weight of core competencies at every designed job positions. The study generated a general competency framewok based on four key Departments and Sectors in Can Tho city (Internal Affairs, Culture-Society, Economy-Budget, and Science and Technology). In the framework, three are 3 job positions including leaders, head/vice head-departments and civil servants. At each position, required core competencies were various and impacted by many different factors that have specific weights. For leaders’ position, the most core competency was organizing and leading (weighted 0.456), for head/vice head departments’ position it was skills (weighted 0.483) and for civil servants’ position it was knowledge (weighted 0.468). Besides, core competencies have different weights depending on specific fields and sectors. Competency framework in this study is helpful reference that could be properly applied in civil servants’ competency evaluation and planning, educating, training and developing human resource for Can Tho city.

TÓM TẮT

Xây dựng mô hình năng lực hiệu quả và khung năng lực phục vụ công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau trên thế giới. Bài viết này lược khảo những khái niệm, mô hình năng lực và tổng hợp cơ sở lý thuyết khung năng lực để xây dựng một khung năng lực chung cho công chức sở ban ngành Thành phố Cần Thơ (TPCT) đồng thời xác định trọng số của các năng lực nòng cốt ở từng vị trí công chức. Nghiên cứu đã xây dựng một khung năng lực tổng quát trên cơ sở 4 nhóm sở ban ngành chính của TPCT (nội chính, văn xã, kinh tế-ngân sách và khoa học kỹ thuật). Trong khung năng lực, có 3 vị trí tương tác nhau bao gồm lãnh đạo, trưởng phó phòng và công chức. Mỗi vị trí trong tổ chức có những yêu cầu năng lực khác nhau, chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau với trọng số khác nhau. Vị trí lãnh đạo, năng lực nòng cốt quan trọng nhất là tổ chức lãnh đạo (trọng số 0.456), vị trí trưởng phó phòng là kỹ năng (trọng số 0.483) và vị trí công chức là kiến thức (trọng số 0.468). Ngoài ra, trọng số của năng lực nòng cốt tùy thuộc vào ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị. Khung năng lực được xây dựng trong nghiên cứu này là một tham chiếu hữu ích có tính ứng dụng rất cao trong việc đánh giá năng lực công chức, định hướng, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho TPCT.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...