Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 37 (2015) Trang: 76-85
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 01/08/2014

Ngày chấp nhận: 27/04/2015

Title:

The economic efficiency of “One must do, five reductions” (1M5R) technique applied in rice production between cooperative and non-cooperative farmer groups in Kien Giang and An Giang Provinces

Từ khóa:

Một phải năm giảm (1P5G), hiệu quả kinh tế, hợp tác xã, giảm nước

Keywords:

One must do, five reductions (1M5R), economic efficiency, cooperatives, water use reduction

ABSTRACT

“One must do, five reductions” technique (1M5R) was certified as a new technology in rice production. However, expansion and effectiveness of this technique were various depending on many factors such as water management, cultivating methods and farm management. Of which, organisational pattern of production was one of the most important factors directly impacted upon the 1M5R’s effectiveness. This paper analysed and compared the economic efficiency between two farmer groups applied 1M5R, individual and collective production. Results showed that the collective production form (cooperatives) helped farmers to reduce their production costs by applying the 1M5R technique. Nevertheless, success of this technique changed significantly according to local specific conditions. Results of the study give useful information for planning and expanding the 1M5R in order to save production costs and to increase in net income for rice farmers.

TÓM TẮT

Kỹ thuật một phải năm giảm (1P5G) trong canh tác lúa được công nhận là một tiến bộ khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, hiệu quả của việc ứng dụng và mở rộng kỹ thuật này thay đổi rất khác nhau và tùy thuộc vào nhiều yếu tố như quản lý nước, kỹ thuật canh tác, quản lý đồng ruộng. Trong số đó, hình thức tổ chức sản xuất là một yếu tố rất quan trọng tác động trực tiếp lên hiệu quả của kỹ thuật 1P5G. Bài viết này phân tích và so sánh hiệu quả kinh tế của nông dân sản xuất lúa 1P5G theo hai hình thức tổ chức sản xuất khác nhau, sản xuất riêng lẻ và sản xuất tập thể (HTX). Kết quả nghiên cứu cho thấy hình thức tổ chức sản xuất HTX giúp kỹ thuật 1P5G phát huy hiệu quả, giúp nông dân giảm chi phí sản xuất. Tuy nhiên, hiệu quả của kỹ thuật này tùy thuộc vào những điều kiện canh tác khác nhau của mỗi địa phương. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho việc qui hoạch, phát triển và nhân rộng mô hình 1P5G nhằm giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cho nông dân trồng lúa.

Các bài báo khác
Số 38 (2015) Trang: 130-142
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 15-25
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 18-29
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 25-34
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 52-63
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 74-83
Tải về
Số Renewable Energy 2016 (2016) Trang: 80-91
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 94-105
Tải về
Trong (2021) Trang: 305-326
Tạp chí: Tham gia của nông dân trong chọn giống và canh tác lúa thích ứng biến đổi khí hậu tại Đồng bằng song Cửu Long, Việt Nam
1 (2019) Trang: 189-226
Tạp chí: Resource Governance, agriculture and sustainable livelihoods in the lower Mekong basin
5 (2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
(2015) Trang: 119-136
Tạp chí: Dissemination and regional policy dialogue workshop on low emission and sustainable rice cultivation. Vietnam low carbon rice project. Kien Giang, 15/04/2015
6/2011 (2011) Trang: 282-293
Tạp chí: Kết quả nghiên cứu chuyển giao khoa học của viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL
(2014) Trang: 20-22
Tạp chí: Incentivized Management of Mangrove Ecosystems in Southeast Asia (IMMESEA)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...