Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 41 (2015) Trang: 81-89
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/09/2015

Ngày chấp nhận: 22/12/2015

Title:

Current situations and solutions to using coursewares to enhance self-study competency of  Can Tho University’s pedagogy students

Từ khóa:

Giáo trình điện tử, năng lực Tự học, kĩ năng tự học, động cơ học tập, thái độ học tập

Keywords:

Coursewares (E-textbook), self-study competency, self-study skills, learning motivation, learning attitude

ABSTRACT

The study is the combination of theoretical research and practical survey methods to analyse current situations to establishing and using coursewares in teaching at Cantho University and School of Education. The study results showed that a courseware with movies, photos, diagrams, and self-study exercises is a tool to develop self-study competency for pedagogy students. However, most coursewares formats at the Learning Resource Center and DOKEOS of Can Tho University are in PDF froms (switch from printed textbooks into coursewares), which do not meet the requirements to teaching and learning with credit –based system. Only 21.4% of teachers use coursewares to their teaching at DOKEOS. Based on this situation, the author would propose the establishing process and solutions to using coursewares to enhance self-study competency for  Can Tho University’s pedagogy students.

TÓM TẮT

Bài viết đã kết hợp phương pháp nghiên cứu lí thuyết và khảo sát thực tế để phân tích thực trạng sử dụng giáo trình điện tử trong dạy học ở Trường Đại học Cần Thơ nói chung, ở Khoa Sư phạm nói riêng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, giáo trình điện tử với sự tăng cường phim, ảnh, sơ đồ, biểu đồ, bài tập tự học,… là công cụ rất phù hợp để phát triển năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm. Tuy nhiên, hầu hết giáo trình điện tử của Trung tâm học liệu và trên Hệ thống quản lí dạy học trực tuyến DOKEOS của Trường Đại học Cần Thơ đều tồn tại dưới định dạng PDF (chuyển từ giáo trình in sang giáo trình điện tử), chưa đáp ứng được yêu cầu tổ chức dạy học theo Hệ thống tín chỉ; chỉ có 21,4% giảng viên sử dụng các giáo trình điện tử này như tài liệu chính thức để tổ chức dạy học. Từ thực trạng đó, tác giả đề xuất một quy trình xây dựng và các giải pháp sử dụng giáo trình điện tử phù hợp hơn trong việc nâng cao năng lực tự học cho sinh viên Sư phạm của Trường Đại học Cần Thơ.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 968-975
Tạp chí: Hội nghị khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XIII
(2016) Trang: 1176-1181
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Khoa học Địa lí Việt Nam với phát triển Kinh tế xanh
(2015) Trang: 64-70
Tạp chí: Cải tiến công tác đào tạo sinh viên Sư phạm nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
(2014) Trang: 973-978
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: Hội Nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 8
1 (2013) Trang: 81
Tác giả: Lê Văn Nhương
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...