Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
203 (2016) Trang: 2-7
Tạp chí: Khoa học kỹ thuật chăn nuôi
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các đa hình gen DRD2 và gen IGF-I đến năng suất sinh sản của gà Nòi ở giai đoạn 28 đến 47 tuần tuổi. Phương pháp PCR-RFLP được sử dụng để xác định kiểu gen của đa hình gen DRD2 và IGF-I với các enzyme giới hạn tương ứng là BseGI và PstI. Kết quả, tại locus DRD2/BseGI kiểu gen CC xuất hiện với tần số cao trong quần thể (0,76), tiếp theo là kiểu gen TC (0,23) và TT (0,01). Đối với đa hình IGF-I/PstI có 3 kiểu gen AA, AB và BB với tần số xuất hiện lần lượt là 0,06; 0,29 và 0,65. Bên cạnh đó, kết quả phân tích ảnh hưởng của các đa hình trên các tính trạng sinh sản gà Nòi cho thấy có sự liên kết (PBseGI với khối lượng trứng và số trứng có phôi; tuy nhiên, không tìm thấy mối liên kết giữa đa hình IGF-I/PstI với các chỉ tiêu về năng suất sinh sản của gà Nòi thí nghiệm. 

Các bài báo khác
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 331
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
7 (2011) Trang: 59
Tạp chí: Di truyền học & ƯD
(2009) Trang:
Tạp chí: Deutshe Gesellschaft fur Zytometric (DGfZ, German Society of Cytometry)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...