Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Chờ xuất bản
Bài báo - Tạp chí
53 (2019) Trang:
Tạp chí: Indian Journal Of Animal Research

The study was conducted on 20 Brahman crossbred bulls (217±22.6 kg) to investigate the effect of supplemented chromium, sodium nitrate and mineral mixture on rumen microbes, growth performance and blood biochemical profiles. It was found that the addition of mineral mixture increased the number of total bacteria (10.81x1010/mL) and Ruminococcus flavefaciens. Sodium nitrate supplementation also increased the number of Ruminococcus albus at the beginning of the trial but sodium nitrate supplementation did not lead to a change of bacterial quantity at the end of the experiment. In addition, better performance in weight gain (62.0kg) and average daily gain (688 g/day) was indicated in cattle fed mineral mixture supplementation. Irrespective of supplementation sources, the blood biochemical profiles of cattle remained unchanged. However, it was observed that mineral mixture supplementation enhanced rumen bacteria and improved cattle growth during the growing stage.

Các bài báo khác
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 331
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
7 (2011) Trang: 59
Tạp chí: Di truyền học & ƯD
(2009) Trang:
Tạp chí: Deutshe Gesellschaft fur Zytometric (DGfZ, German Society of Cytometry)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...