Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
251 (2019) Trang: 59-65
Tạp chí: Tạp chí Khoa học kỹ thuật Chăn nuôi
Liên kết:

Thí nghiệm được tiến hành đánh giá hiệu quả điều trị của liệu pháp thực khuẩn thể (bacteriophage) đối với vi khuẩn E. coli gây bệnh trên gà thịt. Kết quả kiểm tra khả năng phân giải chủng E. coliO1 và O78 của 2 thực khuẩn thể P.Đ.CĐ4 và P.DH.PĐ1 cho tỷ lệ cao nhất (100%). Thông qua bố trí thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 6 nghiệm thức với 3 lần lặp lại, kết quả đánh giá hiệu quả điều trị của liệu pháp thực khuẩn thể cho thấy, tỷ lệ gà sống đạt tỷ lệ cao nhất (100%) thuộc ĐC1, kế đến là NT TKT1-E (97,8%), các NT TKT2+E, TKT2-E, TKT1+E có tỷ lệ nuôi sống gà khá cao (93,3-95,6%); ĐC2 có tỷ lệ nuôi sống thấp nhất (82,2%) và khác biệt có ý nghĩa (P

Các bài báo khác
(2015) Trang:
Tạp chí: Hội nghị Khoa học toàn quốc Chăn nuôi - Thú y, Tổ chức tại Trường ĐH Cần Thơ, ngày 28-29/4/2015
1 (2013) Trang: 20
Tạp chí: KY hội thảo công nghệ sinh học vùng ĐBSCL
1 (2013) Trang: 331
Tạp chí: FOOD SAFETY & FOOD QUALITY IN SOUTHEAST ASIA CHALLENGES FOR THE NEXT DECADE
7 (2011) Trang: 59
Tạp chí: Di truyền học & ƯD
(2009) Trang:
Tạp chí: Deutshe Gesellschaft fur Zytometric (DGfZ, German Society of Cytometry)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...