Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2015
Số tạp chí 142(2015) Trang: 124306-1 - 124306-7
Tạp chí: THE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS ,

We report differential cross sections (DCSs) for electron-impact vibrational-excitation of tetrahydrofuran, at intermediate incident electron energies (15-50 eV) and over the 10◦-90◦ scattered electron angular range. These measurements extend the available DCS data for vibrational excitation for this species, which have previously been obtained at lower incident electron energies (≤20 eV). Where possible, our data are compared to the earlier measurements in the overlapping energy ranges. Here, quite good agreement was generally observed where the measurements overlapped.

Các bài báo khác
Số tạp chí 50(2015) Trang: 1945-1952
Tạp chí: International Journal of Food Science and Technology
Số tạp chí 79(2015) Trang: 74-81
Tạp chí: Composites Part A: Applied Science and Manufacturing
Số tạp chí 126(2015) Trang: 5412-5419
Tạp chí: Optik - International Jounal for Light and Electron Optics
Số tạp chí 10(1)(2015) Trang: 47-55
Tạp chí: Journal of Electrical Engineering & Technology
Số tạp chí 8(2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology
Số tạp chí 0(2015) Trang: 1-16
Tác giả: Võ Hồng Tú
Tạp chí: Environment, Development and Sustainability
Số tạp chí 15(2015) Trang:
Tạp chí: Global Journal of Science Frontier Research: D Agriculture and Veterinary
Số tạp chí First Online: 28 December 2015(2015) Trang: 1-15
Tạp chí: Cultural Studies of Science Education
Số tạp chí Vol. 4, No. 09, December(2015) Trang: 156-163
Tạp chí: European Journal of Business and Social Sciences
Số tạp chí Volume 77, Part 3, November 2015,(2015) Trang: Pages 657–669
Tạp chí: Food Research International
Số tạp chí Volume 117, Issue 11, , November 2015(2015) Trang: pages 1700–1713
Tạp chí: European Journal of Lipid Science and Technology
Số tạp chí 10.1021/acs.jnatprod.5b00634(2015) Trang:
Tạp chí: Journal of Natural Product
Số tạp chí DOI: 10.1080/00397911.2015.1112918(2015) Trang:
Tạp chí: Synthetic Communications


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...