Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 271-275
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Liên kết:

This paper presents a study on optimal and stable operation strategy of an islanded microgrid. By considering the minimum power limit of the DG, the operating strategy is discussed in order to analyze the stability of the microgrid. Then, a method based on particle swarm optimization (PSO) algorithm is used to achieve multi-objective optimization such as the maximized renewable energy source penetration, the minimized CO2 emission, and the reliability of microgrid. The proposed operation strategy will be verified by using Matlab programming, PSCAD simulation program and measured data from power system on Chuja Island in 2015.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Southeast Asia Review of Economics and Business
Số tạp chí 62(2017) Trang: 189-195
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí Volume 17, no 1(2017) Trang: 923-932
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Volume 53, issue 2(2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 267-270
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Số tạp chí 75(2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
Số tạp chí Volume 123, Issue 1(2017) Trang: 96-100
Tạp chí: Journal of Bioscience and Bioengineering
Số tạp chí Vol-3, Issue-6(2017) Trang: 939-943
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. IV (May - June 2017)(2017) Trang: 34-39
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. III (May - June 2017)(2017) Trang: 81-86
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 61-66
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 55-60
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí 202(2017) Trang: 455–463
Tạp chí: Fuel
Số tạp chí Vol.3, Issue 5(2017) Trang: 1481-1485
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí 9(2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...