Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 62(2017) Trang: 189-195
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University

The study used the approach of cost - benefit analysis (CBA) to assess the economic feasibility of the drainage improvement project in Chien Luoc hamlet, Can Tho City. The study has conducted face-To-face interviews of 60 households in the hamlet to estimate the economic loss of households due to flooding. Economic protection of loss is considered as the benefit of this project. The study showed that the annual economic loss of a household was around 12.35 million VND and total cost of the drainage improvement project was estimated about 153,819 USD, equivalent to 3.23 billion VND. CBA results showed that the net present value (NPV) of the project was estimated about 25.869 billion VND, 107% for the internal return rate (IRR) and 9.7 times for the benefit-cost ratio (CBR) at the discount rate of 10%. Therefore, the drainage improvement project in Chien Luoc hamlet was economically feasible and socially beneficial.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Southeast Asia Review of Economics and Business
Số tạp chí Volume 17, no 1(2017) Trang: 923-932
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Volume 53, issue 2(2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 271-275
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 267-270
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Số tạp chí 75(2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
Số tạp chí Volume 123, Issue 1(2017) Trang: 96-100
Tạp chí: Journal of Bioscience and Bioengineering
Số tạp chí Vol-3, Issue-6(2017) Trang: 939-943
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. IV (May - June 2017)(2017) Trang: 34-39
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. III (May - June 2017)(2017) Trang: 81-86
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 61-66
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 55-60
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí 202(2017) Trang: 455–463
Tạp chí: Fuel
Số tạp chí Vol.3, Issue 5(2017) Trang: 1481-1485
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí 9(2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...