Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 95(2017) Trang:
Tạp chí: Physical Review D
Liên kết:

We observe a large fraction of circular polarization in radio emission from extensive air showers recorded during thunderstorms, much higher than in the emission from air showers measured during fair-weather circumstances. We show that the circular polarization of the air showers measured during thunderstorms can be explained by the change in the direction of the transverse current as a function of altitude induced by atmospheric electric fields. Thus by using the full set of Stokes parameters for these events, we obtain a good characterization of the electric fields in thunderclouds. We also measure a large horizontal component of the electric fields in the two events that we have analyzed.

Các bài báo khác
Số tạp chí 1(2017) Trang: 106-115
Tạp chí: Southeast Asia Review of Economics and Business
Số tạp chí 62(2017) Trang: 189-195
Tạp chí: Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University
Số tạp chí Volume 17, no 1(2017) Trang: 923-932
Tạp chí: Journal of Power Electronics
Số tạp chí Volume 53, issue 2(2017) Trang: 1289 - 1299
Tạp chí: IEEE Transactions on Industry Applications
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 271-275
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Số tạp chí Vol. 1, No.15(2017) Trang: 267-270
Tạp chí: Renewable Energy and Power Quality Journal
Số tạp chí 75(2017) Trang: 2520-2526
Tạp chí: Water Science and Technology
Số tạp chí Volume 123, Issue 1(2017) Trang: 96-100
Tạp chí: Journal of Bioscience and Bioengineering
Số tạp chí Vol-3, Issue-6(2017) Trang: 939-943
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. IV (May - June 2017)(2017) Trang: 34-39
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. III (May - June 2017)(2017) Trang: 81-86
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 61-66
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí Volume 7, Issue 3 Ver. II (May - June 2017)(2017) Trang: 55-60
Tạp chí: IOSR Journal of Research & Method in Education
Số tạp chí 202(2017) Trang: 455–463
Tạp chí: Fuel
Số tạp chí Vol.3, Issue 5(2017) Trang: 1481-1485
Tác giả: Trần Vang Phủ
Tạp chí: Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)
Số tạp chí 9(2017) Trang: 51551-51554
Tác giả: Lê Long Hậu
Tạp chí: International Journal of Current Research


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...