Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 5(2017) Trang: 228-232
Tạp chí: International Journal of Fisheries and Aquatic Studies

Morphological differences among two cultured and three wild bighead catfish (Clarias macrocephalus) populations, and introduced North African catfish (Clarias gariepinus) and hybrids (C. macrocephalus x C. gariepinus) collected in the Mekong Delta, Viet Nam, were assessed using five meristic and 21 morphometric measurements. Wild and cultured C. macrocephalus differed significantly at 19 of 21 morphometric traits (P C. macrocephalus differed from C. gariepinus and hybrids in the number of gill rakers on the first branchial arch and for all morphometric traits (PC. macrocephalus and the shape of the occipital process similar to C. gariepinus. Discriminant analysis correctly classified 97.5 and 99.0% individuals as cultured and wild C. macrocephalus, 80.0% as C. gariepinus, and their hybrids with 95.7% confidence. Misclassifications were found between cultured and wild bighead catfish, and between C. gariepinus and hybrids. Results from this study can be used to distinguish F1 hybrid and cultured bighead catfish from wild individuals

Các bài báo khác
Số tạp chí 41(2017) Trang: 1591-1607
Tạp chí: Turkish Journal of Mathematics
Số tạp chí 6(2017) Trang: 93-102
Tạp chí: International Journal of Geometry
Số tạp chí 12(2017) Trang: 70-77
Tạp chí: Applications and Applied Mathematics
Số tạp chí 12(2017) Trang: 3651-3664
Tạp chí: FILOMAT
Số tạp chí 5 (4)(2017) Trang: 793-803
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
Số tạp chí 5(8)(2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
Số tạp chí 2 (3)(2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 02(2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...