Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2017
Số tạp chí 718(2017) Trang: 62-66
Tạp chí: Key Engineering Materials

There has been increasing interest of alginate gel utilization for environmental application. This study was aimed to investigate influence of sodium alginate and barium chloride concentrations on mechanical and chemical stabilities of the barium alginate gel. The barium alginate beads were mechanically tested using universal testing machine while the beads were soaked in the solutions with pHs of 5 to 9 or salts (sodium chloride, potassium chloride, and sodium hydrogen carbonate) for chemical stability test. The result showed that concentrations of barium chloride and sodium alginate obviously affected mechanical and chemical stabilities. Higher barium chloride concentrations decreased stress and Young’s modulus of beads whereas higher alginate concentrations resulted to higher gel strength and flexibility. The stress and Young’s modulus of 0.57 and 37.71 MPa were found in the best preparation condition (barium chloride of 1% and sodium alginate of 5%). For the chemical tests, the gel beads mostly tolerated in the solutions with different pHs and salt solutions excluding NaHCO3. The gel beads prepared in this work sound potential for practice.

Các bài báo khác
Số tạp chí 41(2017) Trang: 1591-1607
Tạp chí: Turkish Journal of Mathematics
Số tạp chí 6(2017) Trang: 93-102
Tạp chí: International Journal of Geometry
Số tạp chí 12(2017) Trang: 70-77
Tạp chí: Applications and Applied Mathematics
Số tạp chí 12(2017) Trang: 3651-3664
Tạp chí: FILOMAT
Số tạp chí 5 (4)(2017) Trang: 793-803
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
Số tạp chí 5(8)(2017) Trang: 200-207
Tạp chí: International Journal of Advanced Research
Số tạp chí 2 (3)(2017) Trang: 30-48
Tạp chí: European Journal of Foreign Language Teaching
Số tạp chí 02(2017) Trang: 84-90
Tạp chí: International Journal of Advanced Scientific Research and Management


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...