Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2013
Số tạp chí 01(2013) Trang: 393-397
Tạp chí: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2013
Liên kết:

Hầm ủ biogas kiểu KT2 đã được triển khai trong khuôn khổ dự án “Chương trình Khí sinh học cho ngành Chăn nuôi Việt Nam” để xử lý chất thải chăn nuôi hộ gia đình ở ĐBSCL. Nghiên cứu này mô phỏng sự phân hủy sinh học của hầm ủ KT2 nhằm đánh giá mức độ giảm thiểu chất hữu cơ, dưỡng chất và vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm phân với 2 tỉ lệ pha loãng phân : nước khác nhau ở điều kiện phòng thí nghiệm trong 30 và 40 ngày. Kết quả thí nghiệm cho thấy hàm lượng chất hữu cơ, nồng độ dưỡng chất và số lượng vi sinh vật của các nghiệm thức giảm tỉ lệ thuận với thời gian tồn lưu nhưng không hoàn toàn loại bỏ. Mặc dù có thời gian xử lý kéo dài, nhưng với tỉ lệ phối trộn phân : nước đậm đặc nên chất lượng của nước thải đầu ra của hầm ủ chưa đạt chuẩn giá trị nước xả thải ra môi trường. Cần cân nhắc lại các thông số vận hành của hầm ủ KT2 về thời gian tồn lưu và tỉ lệ phối trộn phân : nước để tăng hiệu quả sinh khí và giảm nhiều hơn các vi sinh vật ô nhiễm phân.

Các bài báo khác
Số tạp chí 92(2013) Trang:
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Giáo dục
Số tạp chí 51(2013) Trang: 16-28
Tạp chí: Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Tp. HCM
Số tạp chí 70/QĐ-KHTNCN(2013) Trang: TS05-4
Tạp chí: Proceeding of the 9th International Conference on Geoinformation for Disaster Management
Số tạp chí 12(2013) Trang: 47-53
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
Số tạp chí 12(2013) Trang: 45-50
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số 6(2013) Trang: 52-60
Tác giả: Bùi Thị Mùi
Tạp chí: Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí tập 11, số 7(2013) Trang: 1062-1072
Tạp chí: Journal of Science and Development
Số tạp chí 51(2013)(2013) Trang: 368-372
Tạp chí: Tạp chí hóa học
Số tạp chí 06(2013) Trang: 10-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học pháp lý
Số tạp chí 29(2013) Trang: 55?63
Tạp chí: VNU Journal of Earth and Environmental Sciences
Số tạp chí Vol.23, No.3(2013) Trang: 211-218
Tạp chí: Communications in Physics
Số tạp chí 24 (256)(2013) Trang: 33-35
Tác giả: Châu Hoàng Thân
Tạp chí: Tạp chí nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí Vol.1, No. 12 (73)(2013) Trang: pp. 7-11
Tạp chí: Journal of Science and Technology


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...