Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Nghiên cứu ly trích chitosan từ vỏ cua đồng (Somanniathelphusa sinensis) nhằm tạo ra sản phẩm
chitosan có chất lượng cao và tận dụng được nguồn phế liệu từ nguyên liệu cua đồng. Nghiên cứu được
thực hiện từ tháng 08/2014 đến tháng 11/2014 tạiphòng thí nghiệm Bộ môn Dinh dưỡng và Chế biến Thủy
sản, Khoa Thủy sản, Đại học Cần Thơvới 4 thí nghiệm chính khảo sát ảnh hưởng của nồng độ dung dịch
HCl (8, 10 và 12%) và thời gian ngâm (15, 17 và 19 giờ) đến khả năng khử khoáng trong nguyên liệu, nồng
độ NaOH (30, 40 và 50%) và thời gian ngâm (4,5; 5,5 và 6,5 giờ)đến khả năng khử protein, thời gian ngâm
dung dịch acetone (15,30, 45, 60 và 75 phút)đến khả năngkhử màu và thời gian sấy (24, 48, 72 và 96 giờ)
tại 55 o C đến độ ẩm và hiệu suất thu hồi sản phẩm chitosan. So sánh tính chất hóa lý của chitosan sản xuất từ
vỏ cua đồng và chitosan thương mại từ vỏ tôm sú. Từ kết quả nghiên cứu cho thấy hàm lượng khoáng và
protein thấp nhất tương ứng là 0,58% và 5,73%, khi khử khoáng bằng dung dịch HCl ở nồng độ 10%, thời
gian 15 giờ và khử khoáng 2 lần, khử protein bằng NaOH ở nồng độ 40% trong 5,5 giờ, Giá trị L* đạt cao
nhất là 59,74 khi khử màu bằng acetone trong 45 phút, sấy dung dịch trích lyở nhiệt độ 55 o C trong 48 giờ
thu được sản phẩm chitosan có độ ẩm và hiệu suất thu hồi đạt tốt nhất tương ứng là 9,37% và 20,13%.
Chitosan từ vỏ cua đồng có ẩm độ, khoáng, protein và giá trị L* thấp hơn, nhưng cóđộ nhớt và độ tancao
hơn chitosan thương mại từ vỏ tôm sú.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...