Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2016
Số tạp chí 286(2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Liên kết:

Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu trích ly gelatin từ xương cá tra nhằm tăng giá trị sử dụng phụ phẩm của
loài cá này. Nghiên cứu gồm 4 thí nghiệm (i) ảnh hưởng của nồng độ NaOH (0, 2; 0, 4 và 0, 6%) và thời
gian ngâm (22, 24 và 26 giờ) đến khả năng khử protein trong xương; (ii) nồng độ HCl (2, 4 và 6%) và thời
gian ngâm (12, 24 và 36 giờ) đến khả năng khử khoáng trong xương; (iii) thời gian trích ly (6, 9, 12 và 15
giờ) ở 70-80 o C đến hiệu suất trích ly và độ nhớt dung dịch; và (iv) thời gian sấy (24, 48, 72 và 96 giờ) ở 55-
60 o C đến hiệu suất thu hồi và độ ẩm của sản phẩm gelatin. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi ngâm xương cá
tra trong dung dịch NaOH 0,4% trong 26 giờ và ngâm trong dung dịch HCl 4% trong 48 giờ thì hàm lượng
protein và khoáng thấp nhất lần lượt là 25,4% và 3,00% theo thứ tự. Trích ly trong 12 giờ thì dung dịch
gelatin có độ nhớt tốt nhất là 5,18 mPas và hiệu suất trích ly cao nhất 24,6%. Sấy dung dịch gelatin sau khi
trích ly trong 48 giờ tạo được sản phẩm có độ ẩm là 10,4% và hiệu suất thu hồi là 3,58%. Gelatin trích ly từ
xương cá tra có độ bền gel là 153 g và độ nhớt 7,32 mPas.

Các bài báo khác
Số tạp chí 2(2016) Trang: 52-56
Tạp chí: Nghiên cứu lập pháp
Số tạp chí 284(2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
Số tạp chí 2 (4)(2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
Số tạp chí 6(2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Số tạp chí 22(2016) Trang: 260-269
Tạp chí: Đại học Sài Gòn
Số tạp chí 05 - 2016(2016) Trang: 36-40
Tạp chí: KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO THỂ DỤC THỂ THAO
Số tạp chí 478(2016) Trang: 24-27
Tạp chí: Xưa và Nay
Số tạp chí 7(104)(2016) Trang: 11-14
Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng
Số tạp chí 15(2016) Trang: 83-90
Tạp chí: International Journal of Affective Engineering
Số tạp chí 18(2016) Trang: 81-87
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Số tạp chí Số đặc biệt/2016(2016) Trang: 357-359
Tác giả: Nguyễn Văn Hòa
Tạp chí: ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...