Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí Tháng 5-2020(2020) Trang: 145-156
Tạp chí: Công thương
Liên kết:

Bài viết tiến hành đánh giá tác động các hoạt động trách nhiệm xã hội ảnh hưởng đến niềm tin và cam kết gắn bó của nhân viên tại các khách sạn khu vực thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để tiếp cận và phỏng vấn 300 người đang làm việc tại các khách sạn Cần Thơ. Sau đó, sử dụng các phương pháp bao gồm: hệ số tin cậy Cronbach's Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng đinh và mô hình cấu trúc tuyến tính; nhằm kiểm tra mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy, trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm kinh tế và trách nhiệm đạo đức lần lượt ảnh hưởng theo mức độ giảm dần đến sự gắn kết tình cảm và duy trì của nhân viên thông qua niềm tin của họ. Từ đây, tác giả cũng đề xuất một số định hướng giúp nâng cao mức độ gắn kết của nhân viên với các khách sạn tại thành phố Cần Thơ.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 61 (2020)(2020) Trang: 148-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Số tạp chí 139(2020) Trang: 45-55
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 61(2020) Trang: 47-52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Số tạp chí 9(2020)(2020) Trang: 24-30
Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Số tạp chí 10(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Phát triển bền vững Vùng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 49(2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Số tạp chí 33(2020) Trang: 29-37
Tạp chí: Science on Natural Resources and Environment
Số tạp chí 8(2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...