Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí trong nước 2020
Số tạp chí Tháng 6-2020(2020) Trang: 24-28
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Nghiên cứu đánh giá sự tác động của nhận thức về du lịch sinh thái bền vững đến ý định tham gia phát triển DLST bền vững của cư dân địa phương tại Thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện để tiếp cận và phỏng vấn 160 nhân viên đang làm việc tại các điểm DLST khu vực TPCT. Sau đó, mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng nhằm kiểm tra mối quan hệ nhân quả trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy cả ba nhân tố nhận thức về môi trường, nhận thức về văn hóa – xã hội và nhận thức về kinh tế đều ảnh hưởng tích cực đến ý định tham gia phát triển DLST theo hướng bền vững của cư dân địa phương.

 
Các bài báo khác
Số tạp chí 61 (2020)(2020) Trang: 148-152
Tạp chí: Tạp chí Khoa học đất
Số tạp chí 139(2020) Trang: 45-55
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Tạp chí khoa học pháp lý Việt Nam
Số tạp chí 61(2020) Trang: 47-52
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đất
Số tạp chí 9(2020)(2020) Trang: 24-30
Tạp chí: Tạp chí Cơ khí Việt Nam
Số tạp chí 10(2020) Trang: 111-122
Tạp chí: Phát triển bền vững Vùng
Số tạp chí 15(2020) Trang: 56-64
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Số tạp chí 49(2020) Trang: 11-20
Tác giả: Phạm Tuấn Anh
Tạp chí: Khoa học Trường Đại học Vinh
Số tạp chí 33(2020) Trang: 29-37
Tạp chí: Science on Natural Resources and Environment
Số tạp chí 8(2020) Trang: 68-80
Tạp chí: AGU International Journal of Sciences
Số tạp chí 258(2020) Trang: 44-48
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 258(2020) Trang: 38-43
Tạp chí: Journal of Animal Husbandry Sciences and Technics (JAHST)
Số tạp chí 5(2020) Trang: 202-204
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Thiết bị giáo dục


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...