Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 78-1-4799-8043-7
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’2015)
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tác giả: Trần Cao Đệ
Tạp chí: MODELSWARD 2015
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: Image Processing Theory, Tools and Applications, IPTA 2014
Số tạp chí (2015) Trang: 49
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 773
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 482
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 0282 - 0287
Tạp chí: International Conference on Computation of Power, Energy Information and Commuincation (ICCPEIC), 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 482
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí Nguyen Thanh Phuong(2015) Trang: 48
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
Số tạp chí (2015) Trang: 483
Tạp chí: World Aquaculture 2015, Jeju, Korea, May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 54
Tạp chí: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: CLEANER PRODUCTION CHAIN FOR HEALTHIER FOOD
Số tạp chí (2015) Trang: 49-59
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian librarians meeting and general conference (CONSAL XVI), Bangkok, Thailand, 10-13 June 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 143-172
Tạp chí: 8th International Conference on Implicative Statistic Analysis
Số tạp chí (2015) Trang: 29
Tạp chí: Climate change impacts on ecosystem in river delta of southeast asia; Hanoi, September 20-24, 2015
Số tạp chí 5th IFS(2015) Trang: 358
Tạp chí: International Fisheries symposium 2015
Số tạp chí Tran Thi Thanh Hien(2015) Trang: 41
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
Số tạp chí 01(2015) Trang: số 39 (trang 1-14)
Tác giả: Phan Trung Hiền
Tạp chí: Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia, ngày 5-6 tháng 6 năm 2015, tại Đại học ChiangMai, Thái Lan
Số tạp chí 01(2015) Trang: 66
Tạp chí: The 3rd International Symposium on Formulation of the cooperation hub for global environmental studies in Indochina region
Số tạp chí (2015) Trang: 403 - 406
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 399 - 402
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 32
Tạp chí: Feed and Feeding Management for Healthier Aquaculture and Profit, Cantho University, 20-23 October 2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...