Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: TI-18
Tạp chí: Ritektra, Design and Application of Technology Conference X 2015, August 13-14, 2015
Số tạp chí 5(2015) Trang: 1-20
Tạp chí: The first mission of macro-economic and socio-economic discipline teams on 14-26 September 2015 at MRCS, Vientiane, Lao PDR
Số tạp chí (2015) Trang: 254
Tạp chí: International Fisheries Symposium, Malaysia, 1-4.12.2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: 5th IFS2015 Malaysia, 1-4/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 272-278
Tạp chí: 2015 International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30/10/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 101
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 99
Tạp chí: Agricultural Sciences for Sustainable Development, Tokyo University of Agriculture, 7-9 November, 2015
Số tạp chí 5th IFS(2015) Trang: 327
Tạp chí: International Fisheries Symposium
Số tạp chí 1(2015) Trang: 1-7
Tạp chí: OLMIX INTERNATIONAL SEMINAR ON HEALTH AND NUTRITION
Số tạp chí (2015) Trang: 61
Tạp chí: International Sympopsium Aquatic products processing cleaner production chain for heathier food, Can Tho University, 07-09 December 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 62
Tạp chí: Internaltional Sympopsium Aquatic Products processing Cleaner production chain for healthier food, In Cantho University 09-09 December 2015
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: Eleventh IAPR International Workshop on Graphics Recognition – 22-23 August 2015, Nancy, France
Số tạp chí (2015) Trang: 15-26
Tác giả: Nguyễn Duy Cần
Tạp chí: International Symposium on Current Agricultural Environmental Issues in the Pacific Rim Nations and their Countermeasures - II
Số tạp chí (2015) Trang: 2057 - 2063
Tạp chí: ICPE 2015 (ECCE-Asia), Seoul, Korea, June 1-5, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 3338 - 3343
Tạp chí: ECCE 2015, Montreal, Canada, September 20-24, 2015
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR’2015)
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: Proceedings Hội thảo quốc tế (IEEE) ISBN: 978-1-4799-1805-8
Số tạp chí 1(2015) Trang:
Tạp chí: THE FIFTH SYMPOSIUM ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...