Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 279
Tạp chí: 5th IFS 2015, The Gurney Hotel, Penang, Malaysia, 1-4 December 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 28
Tạp chí: International Symposium Aquatic Products Processing Cleaner production Chain for Healthier Food, Cantho University, 7-9 December 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 29
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit
Số tạp chí Volume 84 of IPCBEE (2015), DOI: 10.7763/IPCBEE. 2015. V84. 16(2015) Trang: 95-100
Tạp chí: 2015 6th International Conference on Environmental Science and Technology, May 23, 2015 - May 25, 2015, , Singapore
Số tạp chí 978-1-4673-8374-5/15/$31.00 ©2015 IEEE(2015) Trang: 220-225
Tác giả: Vũ Duy Linh
Tạp chí: IEEE
Số tạp chí (2015) Trang: 61-66
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
Số tạp chí (2015) Trang: 114-119
Tạp chí: the 2015 Seventh International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2015)
Số tạp chí (2015) Trang: 16-31
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015 (FDSE 2015)
Số tạp chí (2015) Trang: 51-58
Tạp chí: International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP 2015)
Số tạp chí (2015) Trang: 158-164
Tạp chí: THE 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHEMICAL ENGINEERING, FOOD AND BIOTECHNOLOGY ICCFB2015
Số tạp chí (2015) Trang: 41
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 33
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on “Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization. Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan.”16th – 17th November, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 13
Tạp chí: 11th Young Scientist Seminar on "Establishment of International Research Network for Tropical Bioresources and Their Utilization". Yamaguchi Prefectural Seminar Park, Yamaguchi, Japan. 16th – 17th November, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 27
Tạp chí: International Symposium on Microbial Research and Biotechnology for Biomass Utilization. JR Hakata City, Fukuoka, Japan. 12th – 13th November, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 163-170
Tạp chí: SoICT 2015, Hue, Viet Nam, December 3-4 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 36th Asian conference on Remote Sensing. October 19-23, 2015. Manila, Philippine.
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 4th International Conference on Biotechnology and Bioengineering (ICBB2015)
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: International Conference on Control and Automation, System, Busan Korea 13-16 Octorber
Số tạp chí (2015) Trang: 36
Tạp chí: The international symposium on durian and other humid tropical fruits
Số tạp chí (2015) Trang: 32-45
Tác giả: Đỗ Thanh Nghị
Tạp chí: The 2nd International Conference on Future Data and Security Engineering 2015, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 23-25, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 63-64
Tạp chí: The 16th Congress of Southeast Asian Librarians Meeting and General Conference (CONSAL XVI)
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...