Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 12
Tạp chí: The 9th DEPISA INTERNATIONAL CONFERENCE Developing Professionalism through Investigating Practice 24th – 25th June 2015 Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University, Thailand
Số tạp chí (2015) Trang: 159
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 125
Tạp chí: Proceedings of The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products. Khon Kaen, Thailand. July 29-31, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 56
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for Healthier Food
Số tạp chí (2015) Trang: 4
Tạp chí: International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control Theory, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 7th Floor, Ta Quang Buu Library, 1 Dai Co Viet, Hanoi, February 4-7, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 20
Tạp chí: Asia Biomedical Research 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 31
Tạp chí: AQUATIC PRODUCTS PROCESSING: Cleaner Production Chain for Healthier Food
Số tạp chí (2015) Trang: 73
Tạp chí: Marine Biotechnology and Environment
Số tạp chí (2015) Trang: 55
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for healthier food
Số tạp chí (2015) Trang: 75
Tạp chí: Marine biotechnology and environment
Số tạp chí (2015) Trang: 72
Tạp chí: Marine Biotechnology and Environment
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: International conference on Marine biotechnology and environment, at Nha Trang University, 13-14 June, 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: the 7th engaging with Vietnam Conference and the 1st Vietnam-US higher education Forum


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...