Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 34th International Cosmic Ray Conference, July 30 to August 6, 2015, in The Hague, The Netherlands.
Số tạp chí (2015) Trang: 131-135
Tạp chí: The 2 nd International Conference on Chemical Engineering, Food and Biotechnology 2015, Ho Chi Minh city
Số tạp chí (2015) Trang: 310-324
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International conference on Emerging Challenge: Managing to Success - ICECH2015, 12/11/2015, Hanoi University of Science and Technology
Số tạp chí (2015) Trang: 294-300
Tác giả: Vương Quốc Duy
Tạp chí: International conferences on Emerging Challenge: Managing to Success ICECH2015, 12/11/2015, Hanoi University of Science and Technology
Số tạp chí (2015) Trang: 33-34
Tạp chí: Vietnamese-Japanese Students' Scientific Exchange Meeting, Bilateral Cooperation: Strategies for Sustainable Development, Kyoto University, October 31st, 2015
Số tạp chí Sep 22(2015) Trang: 1-10
Tạp chí: Roundtable on Inclusive agribusiness in Southeast Asia
Số tạp chí SG-2014-149(2015) Trang:
Tác giả: Huỳnh Quang Tín
Tạp chí: Oxfam Novib
Số tạp chí 13(2015) Trang: M-006
Tạp chí: Automation 2015_National Taiwan Normal University
Số tạp chí (2015) Trang: 306-309
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application, November, Vung Tau, Vietnam
Số tạp chí (2015) Trang: 85
Tạp chí: Australian Plant Pathology Conference 2015
Số tạp chí Volume 1(2015) Trang: 295-310
Tạp chí: Asian-Pacific Weed Science Society and Indian Society of Weed Science
Số tạp chí 2015(2015) Trang: 534-539
Tạp chí: Proc. IEEE_The International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC)
Số tạp chí 15(2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
Số tạp chí 2015(2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
Số tạp chí AFC 2015(2015) Trang: FBA010
Tạp chí: Asean Food Conference 2015 and The 54th PAFT Annual Convention
Số tạp chí 11(2015) Trang: 7-12
Tác giả: Trần Công Án
Tạp chí: The 2015 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies
Số tạp chí (2015) Trang: 171
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
Số tạp chí (2015) Trang: 170
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
Số tạp chí (2015) Trang: 169
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
Số tạp chí 2015(2015) Trang: 158
Tạp chí: The 6th International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agriculture Products
Số tạp chí 978-1-4799-6085-9(2015) Trang: 1-5
Tạp chí: Electrical, IEEE International Conference on Computer and Communication Technologies (ICECCT), 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 55
Tạp chí: 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...