Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 41 (OP-28)
Tạp chí: 4th Asian PGPR Conference for Sustainable Agriculture, Daewoo Hotel - Hanoi, Vietnam, May 3-6, 2015
Số tạp chí 11(2015) Trang: 20-28
Tác giả: Vũ Anh Pháp
Tạp chí: HUMAN RESOURCES FOR THE FUTURE OF THE MEKONG DELTA OF VIETNAM, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, thời gian 5-11-2015
Số tạp chí (2015) Trang: 40
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profit -Cantho university-20-23 october 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 274
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 5-6
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference: Developing Professionalism throuhg Investigate Practice
Số tạp chí (2015) Trang: 102
Tạp chí: 5th International Fisheries Symposium, 1st-4th December 2015, Penang, Malaysia
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum, feed and feeding management for healthier aquaculture and profits, Can Tho University, 22-23 October 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 28
Tạp chí: Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. 22-23/10/2015. Can Tho, Viet Nam
Số tạp chí (2015) Trang: 290
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 325
Tạp chí: IFS 2015. Penang, Malaysia from 1-4/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 68
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 98-102
Tạp chí: International Smart Grid Conference October 12-14, 2015 Gwangju, Korea
Số tạp chí (2015) Trang: 59-60
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 17
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 23
Tạp chí: The 9th DEPISA International Conference Developing professionalism through Investigating Practice 24th-25th June 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 313
Tạp chí: International Fisheries Symposium (IFS 2015); Penang, Malaysia; 1-4/12/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 26
Tạp chí: The 7th regional Aquafeed Forum, Cantho University, 20-23/10/2015


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...