Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Kỷ yếu hội nghị quốc tế 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 105-110
Tạp chí: FOOD INGREDIENTS ASIA CONFERENCE, BITEC, BANGKOK, THAILAND, 10-11 SEPTEMBER 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 165
Tạp chí: International fisheries symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement 5th IFS 2015-The Gurney Hotel, Penang, Malaysia-1-4 december 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 567
Tạp chí: Aquaculture For health people, planet and profit-Jeju Exhibition & Convention Center Jeju, Korea-May 26-30, 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
Số tạp chí (2015) Trang: 45-45
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
Số tạp chí (2015) Trang:
Tạp chí: feed and feeding management for healthier aquaculture and profits
Số tạp chí (2015) Trang: 35
Tạp chí: Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”
Số tạp chí (2015) Trang: 35
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
Số tạp chí (2015) Trang: 314
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium; 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
Số tạp chí (2015) Trang: 330
Tạp chí: Towards sustainability, advanced technology and community enhancement -5 th IFS 2015 International Fisheries Symposium 1 st-4th December 2015 at THe Gurney Hotel, Penang, Malaysia
Số tạp chí (2015) Trang: 38
Tạp chí: Feed and Feeding Management for healthier Aquaculture and profits-The 7 th Regional Aquafeed Forum hold at CanTho University, 20-23 Octorber 2015.
Số tạp chí (2015) Trang: 370
Tạp chí: International fisheries symposium. 5th IFS 2015- Towards sustainability, advanced technology and community enhancement
Số tạp chí (2015) Trang: 262-267
Tạp chí: AIMS2015 - IEEE Third International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation; Kota Kinabalu, Sabah (Malaysia) 2 - 4 December, 2015.
Số tạp chí (2015) Trang: 36
Tạp chí: The 7th regional aquafeed forum. Feed and feeding management for healthier aquaculture and profits. Can Tho University, 20-23 October 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 492
Tạp chí: World Aquaculture Society  May 26 – 30 2015, Jeju, Korea
Số tạp chí (2015) Trang: 102
Tạp chí: International Fisheries Symposium – IFS 2015 Penang, Malaysia 1st - 4th December 2015
Số tạp chí (2015) Trang: 182-186
Tạp chí: Hội thảo Đánh giá học sinh tiểu học theo tiếp cận năng lực, Đại học Thái Nguyên, tháng 5/2015
Số tạp chí (2015) Trang: 388
Tạp chí: International Fisheries Symposium Towards sustainability, advanced technology and community enhancement


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...