Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học

Nghiên cứu văn học dân gian trên bình diện thể loại là nhiệm vụ rất cần thiết. Ở góc nhìn thể loại, bài viết tổng quan việc nghiên cứu về giai thoại, khái quát lại khái niệm và trình bày những đặc điểm của thể loại này. Sự khó khăn trong nghiên cứu về giai thoại là ở chỗ không ít bộ phận của nó nằm lẫn vào những thể loại khác. Cần khẳng định giai thoại folklore với tư cách là một thể loại văn học dân gian độc lập.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...