Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/11/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Characteristics of the group of legend of place names in new territory

Từ khóa:

Truyền thuyết, địa danh, khẩn hoang, nhân vật lịch sử, Nam Bộ

Keywords:

Legend, place names, reclaimation, historical figures, South Vietnam

ABSTRACT

The birth of legend of place names bears a practical meaning as a demand of reality domination showing most concentratedly in the early stages of the historical progress of a new territory. In this article, we mention to a representative group of place names legend describing the formation of place names in association with historical figures who pioneered in land reclaimation and village foundation in the Southern historical progress. On the genre approach and data collection which are Southern folklore collecting works, the article analyses structural features and contents, story meaning of the group, to outline a specific part of Southern place names legend about reclaimation.

TóM TắT

Sự ra đời của truyền thuyết địa danh mang ý nghĩa thực tiễn như một nhu cầu chiếm lĩnh thực tại, thể hiện tập trung nhất trong những giai đoạn đầu của tiến trình lịch sử hình thành một vùng đất mới. Trong bài viết, chúng tôi đề cập đến một nhóm truyền thuyết địa danh tiêu biểu, kể về sự hình thành địa danh gắn với các nhân vật lịch sử là những người đi tiên phong trong công cuộc khai hoang, lập ấp của tiến trình lịch sử Nam Bộ. Trên cách tiếp cận thể loại, lấy dữ liệu là các công trình sưu tập truyện dân gian Nam Bộ, bài viết đi vào phân tích đặc điểm cấu trúc và nội dung, ý nghĩa nhóm truyện, nhằm phác thảo diện mạo một bộ phận đặc thù của truyền thuyết dân gian Nam Bộ về khẩn hoang.

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...