Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 22b (2012) Trang: 89-96
Tải về

Abstract

Collected folk tales of the Nguyen Lord in the South is Nguyen Anh?s stories associated with the journey "national escape to the South" in the fight against the Tay Son. In particular, the group of ?divine things, strange signs? is one of the typical story groups giving a stunning impression and having a deep meaning for the story system. Surveys of materials, structural features and contents, story meaning of the group of ?divine things, strange signs? lead to a foundation for the generalization of characteristics of the story system.

Keywords: folk tales, tale group, divine things, strange signs, the South

Title: About tale group ?divine things, strange signs? in folk tales of Nguyen Lord in the South

Tóm tắt

Truyện dân gian về chúa Nguyễn ở vùng Nam Bộ tập hợp được là những truyện về Nguyễn ánh, gắn với hành trình ?tẩu quốc vào Nam? trong cuộc chiến với nhà Tây Sơn. Trong đó, nhóm truyện ?vật linh, điềm lạ? là một trong những nhóm truyện tiêu biểu, tạo ấn tượng nổi bật, có ý nghĩa sâu sắc của hệ thống truyện. Những khảo sát về tư liệu, đặc điểm cấu trúc và nội dung, ý nghĩa nhóm truyện ?vật linh, điềm lạ? nhằm đưa đến cơ sở cho việc khái quát những đặc trưng của hệ thống truyện.

Từ khóa: truyện dân gian, nhóm truyện, vật linh, điềm lạ,NamBộ

Các bài báo khác
Số 07 (2017) Trang: 100-108
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 52-60
Tải về
606 (2022) Trang: 110-118
Tạp chí: Nghiên cứu văn học
Số Đặc biệt tháng 11/2022 (2022) Trang: 24-30
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
190 (2021) Trang: 30-37
Tạp chí: Giáo dục và Xã hội
13 (2021) Trang: 96-105
Tạp chí: Quản lý Giáo dục Journal of Education Management
34 (2017) Trang: 60-70
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn
Số 11 (537) (2016) Trang: 64-72
Tạp chí: Nghiên cứu Văn học
1 (2016) Trang: 202- 214
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ
Số 10 (2015) Trang: 27-36
Tạp chí: Văn hóa & Du lịch
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...