Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về

Abstract

Ratio of fruit-set in mango is very low as ability of pollen pollination in stigma  is difficult even in synthetic medium condition. To improve yield of ?Cat Hoa Loc? mango, an experiment was carried out on 5-year-old trees in Song Hau Farm, Co Do district, Can Tho city, which was designed in randomly complete blocks with 4 treatments. They are: 0, 1, 2, 3 g borax/l. Borax was sprayed on leaves at stage of inflorescence 10 cm in length. The results showed that foliar application of borax at concentration of 2 g/l could increase ratio of fruit-set, yield, dry matter, and total sugar content of fruits compared with control treatment.  

Key words: Fruit set, borax, yield and quality, foliar application

Title: Borax as foliar spray increased  ratio of fruit set in ?Cat Hoa Loc? mango

TóM TắT

Tỷ lệ đậu trái ở xoài thấp có thể là do khả năng nẩy mầm của hạt phấn xoài trên núm nhụy rất khó, ngay cả trong môi trường nhân tạo. Để gia tăng khả năng đậu trái của xoài Cát Hòa Lộc thí nghiệm được thực hiện trên cây 5 năm tuổi tại Nông Trường Sông Hậu, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ và được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm bốn nghiệm thức là: 0, 1, 2, 3 g borax/l. Borax được phun qua lá ở giai đoạn phát hoa dài 10 cm. Kết quả cho thấy phun borax ở nồng độ 2 g/l có hiệu quả nhất trong việc làm tăng khả năng đậu trái, năng suất gia tăng 58%, hàm lượng chất khô và hàm lượng đường tổng số trong trái cũng gia tăng so với đối chứng.   

Tư? kho?a: Đậu trái, borax, năng suất và chất lượng, phun qua lá

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...