Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về

ABSTRACT

The aims of study were to use the strong acting proteases available in the autolysis process for getting the high quality protein content from earthworm Perionyx excavatus. Autolysate powder with high amine nitrogen content and good sensory value were mixed with by- ingredients and carried out feeding the larvae of black tiger shrimp (Penaeus monodon) to assess the earthworm autolysate effect. Using spray-drier produced highest qualified protein powder with bright yellow color and good flavor. This powder was safe in terms of food microorganism and contained all essential amino acids. The larvae of black tiger shrimp was fed with 50.5% the earthworm autolysate meal got better in length growth and  quality of Postlarvae-15 than those fed with  non-autolysis meal and the commercial Frippak.

Keywords: autolysis, Perionyx excavatus, protease,  autolysate meal, black tiger shrimp, larvae, Penaeus monodon

Title: Study on the use of high quality protein from earthworm Perionyx excavatus for black tiger shrimp?s postlarvae feeding

TóM TắT

Đê? ta?i đươ?c thư?c hiê?n nhă?m mu?c đi?ch tâ?n du?ng hê? protease hoa?t đô?ng ma?nh co? să?n trong đươ?ng ruô?t tru?n quê? (Perionyx excavatus) đê? sản xuất bột đạm có hàm lượng đạm amin cao, giá trị cảm quan tốt được phô?i trô?n thêm ca?c nguyên liê?u phu? la?m thư?c ăn nuôi thư? nghiê?m hâ?u â?u tru?ng tôm su? (Penaeus monodon) nhă?m đa?nh gia? hiê?u qua? cu?a sa?n phâ?m tư? phân gia?i tru?n quê?. Kiểm tra bột đạm sâ?y phun đạt châ?t lươ?ng tô?t nhất, bột co? màu sắc sáng, mùi thơm, đạt chi? tiêu an toa?n vê? mă?t vi sinh va? co? chư?a đâ?y đu? ca?c acid amin thiê?t yê?u. Nuôi thư? nghiê?m hậu ấu trùng tôm sú với thức ăn chế biến chứa 50,5% bô?t tru?n quê? thu?y phân cho kê?t qua? tăng trươ?ng chiê?u da?i va? châ?t lươ?ng tôm Postlarvae-15 tô?t hơn so vơ?i thức ăn chế biến tư? bô?t tru?n quê? chưa thu?y phân va? thư?c ăn ngoa?i nhâ?p Frippak.

Tư? kho?a:  tru?n quê?, protease, tự phân giải, bô?t tru?n quê? thu?y phân, tôm su?, â?u tru?ng

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...