Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về

ABSTRACT

To limit the fruitlet dropping and maintain fruit setting of ?Chau Nghe? mangoes, a field experiment was carried out on the mango variety ?Chau Nghe? (7-8 years old) in Cang Long district, TraVinhprovinceby foliar application of plant growth regulators. Randomized complete design was used for experimentation with seven treatments, four replications and each mango tree was considered as one replication. Treatments in experiment were: (1) water; (2) NAA (40 ppm); (3) GA3 (30 ppm); (4) 2,4-D (2 ppm); (5) NAA (40 ppm) + GA(30 ppm); (6) NAA (40 ppm) + 2,4-D (2 ppm); (7) GA3 (30 ppm) + 2,4-D (2 ppm). The experimental results indicated that the treatment with 2,4-D (2 ppm) showed the best result in decreasing fruitlet dropping, increasing fruit number per tree (48 fruits/tree) and fruit yield (17.9 kg/tree); especially for the ratio of fruits in class 1 and 2. NAA application in 40 ppm increased fruit?s total sugar content. The treatment with NAA (40 ppm) and GA3 (30 ppm) increased fruit?s dry matter. Combination of NAA (40 ppm) and 2,4-D (2 ppm) increased fruit?s starch content.

Keywords: ?Chau Nghe? mango, plant growth regulators, fruitlet dropping, yield, quality

Title: Effects of plant growth regulators on fruitlet dropping, yield  and quality of ?Chau Nghe? mango in Cang Long district, Tra Vinh province

TóM TắT

Để hạn chế sự rụng trái non và duy trì sự đậu trái xoài Châu Nghệ, thí nghiệm được thực hiện trên giống xoài Châu Nghệ (7-8 năm tuổi) ở huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh bằng cách phun qua lá chất điều hòa sinh trưởng thực vật. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 7 nghiệm thức với 4 lần lặp lại và mỗi lần lặp lại là 1 cây. Các nghiệm thức được bố trí như sau: (1) Phun nước; (2) NAA (40 ppm); (3) GA3 (30 ppm); (4) 2,4-D (2 ppm); (5) NAA (40 ppm) + GA3 (30 ppm); (6) NAA (40 ppm) + 2,4-D (2 ppm); (7) GA3 (30 ppm) + 2,4-D (2 ppm).Kết quả cho thấy, nghiệm thức phun 2,4-D (2 ppm) có hiệu quả nhất trong việc giảm sự rụng trái non, tăng số trái trên cây (48 trái/cây) và năng suất trái (17,9 kg/cây), đặc biệt là trái loại 1 và loại 2. Phun NAA ở nồng độ 40 ppm làm tăng hàm lượng đường tổng số của trái. Nghiệm thức kết hợp NAA (40 ppm) với GA3 (30 ppm) làm tăng hàm lượng chất khô của trái; nghiệm thức NAA (40 ppm) kết hợp với 2,4-D (2 ppm) tăng hàm lượng tinh bột của trái.

Từ khóa:  xoài Châu Nghệ, chất điều hòa sinh trưởng thực vật, sự rụng trái non, năng suất, phẩm chất

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...