Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 05 (2006) Trang: 68-75
Tải về

Abstract

Sap burn is injury on mango peel contacting with sap?s mango. These things effect on fruit quality and reduce commercial value. An experiment was carried out to reduce the effect of sap burn on fruit peel by the factorial randomized complete design with 21 treatments that are combine of two factors: factor A (treatment time: 0, 1 and 4 hours after harvest), and factor B (treatment: control, water, LS 0.1% + CMC 1%, Tween-80 1% + CMC 1%, CMC 1%, detergent Omo 0.04%, DC Tron Plus oil 200 ml/l). The results showed that the treatments that were applied immediately after harvesting gave best results. Water treatment or detergent Omo 0.04% treatment at 1 hour after harvest gave the best results to reduce sap burn incidence of Cat Hoa Loc cultivars. CMC 1% treatment at 4 hours after harvesting gave the best results to reduce sap burn incidence of Cat Hoa Loc cultivar.

Keywords: sap burn, chemical improving fruit quality and commercial value

Title: Reduction of the sap burn on fruit skin in mango cultivars Cat Hoa Loc by using chemicals

TóM TắT

Cháy nhựa là những tổn thương trên bề mặt vỏ trái xoài khi tiếp xúc với nhựa của trái có ảnh hưởng đến chất lượng bên ngoài của trái làm giảm giá bán sản phẩm. Để giải quyết vấn đề nầy đề tài được thực hiện nhằm mục đích tìm loại hóa chất và thời gian xử lý thích hợp để khắc phục hiện tượng cháy nhựa. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức thừa số 2 nhân tố hoàn toàn ngẫu nhiên, tổng cộng có 21 nghiệm thức bao gồm: nhân tố A có 3 thời điểm xử lý (ngay sau khi thu hoạch; sau khi thu hoạch 1 giờ và sau khi thu hoạch 4 giờ) và nhân tố B có 7 hóa chất được xử lý (Đối chứng không xử lý hóa chất; nước; LS  0,1% + CMC 1%; Tween-80 1%+ CMC 1%; CMC 1%; xà phòng Omo 0,04%; dầu DC Tron Plus 200 ml/l). Kết quả cho thấy xử lý hóa chất ngay sau khi thu hoạch cho hiệu quả cao nhất. Xử lý trái bằng nước hoặc bằng xà phòng Omo 0,04% sẽ cho hiệu quả tốt sau khi thu hoạch 1 giờ, nhưng khi thu hoạch trái được 4 giờ thì sử dụng CMC 1% sẽ cho kết quả tốt nhất trong việc khắc phục tác động cháy nhựa trên vỏ trái.  

Tư? kho?a: cháy nhựa, hoá chất, chất lượng và giá trị thương phẩm trái cây

 

Các bài báo khác
Số 11b (2009) Trang: 268-277
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 42-50
Tải về
Số 05 (2006) Trang: 58-67
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 71-79
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 9-17
Tải về
Số 11b (2009) Trang:
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...